Internationaal,Nieuwsberichten,Politiek

Anne bij het congres van de Europese Groene Partij (EGP)!

07 juni 2023

Op 3 en 4 juni was een extra congres van de Europese Groene Partij (EGP). Anne ging namens DWARS mee met de GroenLinks delegatie naar Wenen. Ze schreef hier een kort verslag over!

 

DWARS is aangesloten bij de Federatie van de Jonge Europese Groenen (FYEG), dit is een Europese koepelorganisatie van politieke jongerenorganisaties. Zoals wij hier lid van zijn, is GroenLinks lid van de EGP. Met veel van deze partijen zitten zij in een ‘familie’ in het Europees Parlement. Net zoals bij DWARS organiseert de EGP congressen, waar gestemd wordt over wijzigingsvoorstellen, resoluties en nieuwe kandidaten verkozen worden voor verschillende functies. Dit voorjaar was het congres in Wenen, georganiseerd door de EGP in samenwerking met Die Grünen (de groenen van Oostenrijk).

Het was weer een druk weekend. De delegatie van GroenLinks ging op donderdagavond met de nachttrein naar Wenen, waar ze in de ochtend aankwamen. Rond de lunchtijd ging het congres van start. Dit congres was een extra congres, gefocust op de voorbereidingen van de Europese Parlementsverkiezingen die plaats zullen vinden in mei 2024. Er werden maar een klein aantal resoluties besproken, waarin bijvoorbeeld werd vastgelegd hoe en welke kandidaten steun zullen krijgen tijdens de campagne. Ook FYEG heeft meerdere resoluties ingediend, waarin zij duidelijk maken dat er gewerkt moet worden aan diversiteit bij deze kandidaten en dat ook jonge kandidaten zo goed mogelijk voorbereid worden voor de verkiezingen.

Tijdens het weekend waren er ook andere sessies, zoals een panel over de ‘Just transition’, een rechtvaardige overgang naar een klimaat neutrale samenleving. Hierin spraken zowel lokale politici, als Mélanie Vogel, één van de co-voorzitters van de EGP.

Op beide dagen waren er weer CAS-sessies (Compromise Amendment Sessions). Hier zoeken de indieners van de resoluties samen met andere partijen naar een manier om allemaal vóór de resoluties te kunnen stemmen. Uiteindelijk werd er op zondagmiddag gestemd over deze resoluties. Ze zijn allemaal met een ruime meerderheid aangenomen en zullen binnenkort te lezen zijn op de website van de EGP mocht je hierin geïnteresseerd zijn. Ook zijn er nieuwe partijen toegelaten tot deze groep. Zo zijn er twee nieuwe groene partijen bijgekomen uit Portugal, één uit Slovenië en één uit Hongarije. Zo wordt onze groene familie steeds groter en worden we steeds zichtbaarder in de Europese politiek!

Het was erg bijzonder om dit weekend bij te mogen wonen namens DWARS. Er waren veel jongeren van andere partijen, die ook lid zijn van FYEG en het was leuk om weer na te praten na het FYEG-congres in Barcelona. Het enthousiasme voor groene politiek in onze generatie is motiverend en altijd mooi om te zien!

 

 

On the 2nd and 3rd of June the congress of the European Green Party (EGP) took place. Anne went to Vienna with the GroenLinks delegation on behalf of DWARS. She wrote a short article about this!

 

DWARS is a member of the Federation of Young European Greens (FYEG), which is the European umbrella organisation for Young Green organisations. Just like we are members of this organisation, GroenLinks is a member of the EGP. Together with many of these parties they make part of the green ‘family’ in the European Parliament. Similar to DWARS they have a congress, where members vote on amendments, resolutions and positions. This spring the congress was in Vienna, organised by the EGP in collaboration with Die Grünen (the greens of Austria).

It was another busy weekend. The delegation of GroenLinks took the night train on Thursday night and therefore we arrived in Vienna the morning. The congress officially started around lunchtime. This congress was an extra congress, focused on the preparations of the European Elections that will take place in May 2024. Only a small amount of resolutions was discussed, for example focused on how and which candidates would be supported for these elections. FYEG also submitted multiple resolutions, in which they highlighted that there should be a focus on diversity within this group of candidates and that young candidates also need to receive help during the preparation for these elections.

During the weekend there were other sessions as well, for example a panel on the Just Transition, which implies a justified transition to a climate neutral society. During this panel both local politicians and Mélanie Vogel, co-chair of the EGP, discussed this topic.

On both days there were many CAS (Compromise Amendments Sessions). During such sessions the submitter of the resolutions collaborate with the other parties to find a way to all vote in front of the resolution. On Sunday afternoon all of the final resolutions were voted on. They were all passed with a large majority and should be available on the website of the EGP soon, in case you are interested in them. Besides this, other parties were admitted to the EGP. Two new green parties from Portugal joined, along with one from Slovenia and one from Hungary. This way our green family is growing constantly, allowing us to become more visible in European politics!

It was very special to attend this weekend in the name of DWARS. There were many other young people from other parties, many of whom are also a member of FYEG and it was nice to speak to them again after the FYEG General Assembly in Barcelona. The enthusiasm for green politics in our generation is motivating and always good to see!

Gerelateerd Nieuws

Nieuwsberichten, Politiek

Reactie Eerste Kamerverkiezingen

Representatie en mening jongeren schade toegebracht door Statenleden GroenLinks

Lieve…

02 juni 2023
DWARS in de media, Nieuwsberichten, Politiek

Iris op Nieuwsuur in item ‘Wie wil er nog de politiek in?’

Wilders (PVV) die zwaar beveiligd rondloopt, Kaag (D66) die aan haar deur bedreigd wordt met…

01 juni 2023
Internationaal, Nieuwsberichten, Politiek

DWARS bij het congres van Federatie van Jonge Europese Groenen (FYEG)!

Van 10 tot 14 mei was de jaarlijkse General Assembly (congres) van de Federatie van Jonge Europese…

26 mei 2023