Nieuwsberichten,Politiek

DWARSe wijzigingsvoorstellen Europees Programma GroenLinks

19 december 2018

Het GroenLinks programma staat online, en DWARS zou DWARS niet zijn als we er niks op aan te merken hadden. Ben je benieuwd wat? Dat lees je hier! Wil jij namens DWARS mede-ondertekenaar zijn voor de wijzigingsvoorstellen? Onderaan de pagina vindt je een formulier om onze wijzigingsvoorstellen te ondertekenen. Samen zorgen we ervoor dat de voorstellen worden ingediend met véél meer dan de vereiste 25 personen! Je kunt aangeven dat je wil mede-indienen tot 5 januari 18.00. Wil je eerst nog even rustig het programma doorlezen voordat je onze verbeteringen leest? Dat doe je hier.

Pagina 36: mannenquota

Originele tekst
14. [Emancipatie aan de top] De EU-instellingen zorgen voor evenredige vertegenwoordiging van vrouwen en minderheden in Europese topfuncties.

Toevoegen
door het instellen van een maximumquotum van mannen.

Toelichting
Een betere verhouding tussen vrouwen en mannen staat al jaren op de agenda, maar de verandering gaat te langzaam. Als we werkelijk betere vertegenwoordiging willen van vrouwen en minderheden aan de top moeten we een maximum aan mannen instellen.

Pagina 42 – Verklaring minimumprijs CO2 rechten

Originele tekst
7. [Minimumprijs] Er wordt een minimumprijs ingevoerd in het emissiehandelssysteem. Indien te veilen emissierechten onder deze minimumprijs blijven, worden deze rechten geschrapt.

Toevoegen (tussen ‘emmissiehandelssysteem.’ en ‘Indien’)
Dit minimumbedrag is gebaseerd op de kosten om dezelfde hoeveelheid broeikasgassen uit de atmosfeer te onttrekken, zodat minstens adaptatie en mitigatiekosten hiermee kunnen worden opgevangen.

Toelichting
Om CO2 uitstoot te ontmoedigen, moeten we er een prijskaartje aan hangen. Deze prijs is niet uit de lucht gegrepen, maar gebaseerd op werkelijke (toekomstige) kosten. Als de kosten voor mitigatie of adaptatie niet groot blijken te zijn, dan kan de prijs nog kunstmatig verhoogd worden.

Pagina 45 – Europees spoornetwerk

Originele tekst
1. [Europese treinverbindingen] De EU stimuleert goed grensoverschrijdend openbaar vervoer, in het bijzonder per trein.
De afstand waarbinnen de trein een goed vervoermiddel is, moet vergroot worden. Voor de middellange afstand wordt er een snel netwerk tussen metropolen gecreëerd. Op de lange afstand maakt de nachttrein een comeback en het Europese netwerk van nachttreinen wordt verder uitgebreid. Belemmeringen voor internationale reizen worden weggenomen door betere samenwerking tussen nationale treinaanbieders. De verbindingen tussen grensregio’s worden verbeterd. Enkel waar dit noodzakelijk is worden nieuwe verbindingen in het netwerk aangelegd.

Vervangen door (alleen de eerste zin)
1. [Europees Treinnetwerk] De EU dient verantwoordelijkheid te nemen voor een Europees Treinnetwerk van Hoge Snelheidslijnen.

Toelichting
‘Stimuleert’ is wat ons betreft te zwak geformuleerd en houdt vaag wat onze verwachtingen kunnen zijn. Europa moet beter met elkaar verbonden worden en minder mensen moeten kiezen voor het vliegtuig op korte trajecten. De EU moet hierin een actieve rol nemen en plannen maken waar de verbindingen verbeterd dienen te worden. Het woord ‘stimuleert’ suggereert een enigszins afwachtende houding, terwijl wij graag een pro-actieve houding van de EU willen zien.

Pagina 51 – Genetische modificatie

Originele tekst
12. [Genetische modificatie] De EU streeft naar een landbouw die vrij is van transgenetische modificatie. Cisgenetisch gemodificeerde gewassen worden streng getoetst. De EU ondersteunt gentechvrije productieketens. De etiketteringsplicht voor reeds toegelaten genvoedsel wordt uitgebreid tot producten van dieren die zijn gevoed met genvoer. Leveranciers van genetisch gemodificeerde producten worden volledig aansprakelijk voor (milieu)schade, bijvoorbeeld de besmetting door gewassen van andere boeren.

Vervangen door
Genetisch gemodificeerde gewassen bieden kansen voor duurzame, natuurinclusieve, efficiënte en risicoarme landbouw. De gewassen moeten wel worden getoetst op veiligheid voor mens en omgeving. De machtsconcentratie bij grote biotechnologische bedrijven wordt tegengegaan door de regulering van patenten te herzien. De etiketteringsplicht voor reeds toegelaten genetisch gemodificeerde gewassen wordt uitgebreid tot producten van dieren die zijn gevoed met deze gewassen.

Toelichting
Gevaren voor duurzame landbouw zijn giftige bestrijdingsmiddelen, monoculturen, te veel/weinig (kunst)mest, klimaatverandering en monopolies. Niet GMOs. Elk product, GMO of niet, moet getoetst worden aan gezondheidseisen en risico’s voor omgeving. Er is wetenschappelijke consensus dat GMOs geen bijzonder gevaar vormen voor menselijke gezondheid. Liever reguleren we patenten en verbieden we gif.

Pagina 60 – opladers

Originele tekst
7. [Opladers] Voor de opladers van smartphones, tablets en laptops moet er een uniforme, verplichte Europese standaard komen, zodat niet voor ieder nieuw product een nieuwe oplader nodig is.

Toevoegen
en minder opladers worden geproduceerd en weggegooid.

Toelichting
Grondstoffen zijn de primaire reden om een standaard te willen implementeren, het gebruiksgemak is belangrijk maar niet de enige reden dat we een standaard willen.

Pagina 65 – sekswerkers

Originele tekst
7. [Roma] De Europese Commissie ziet er strenger op toe dat lidstaten hun strategieën voor de integratie van Roma en Sinti daadwerkelijk uitvoeren. De Europese Commissie maakt zich er hard voor dat er een einde komt aan de discriminatie van Roma en Sinti.

Toevoegen (nieuw punt)
8. [Sekswerkers] Sekswerkers moeten veilig en gezond hun werk kunnen doen. De EU stimuleert initiatieven die de positie van sekswerkers versterkt en ontwikkelt nieuw beleid in goed overleg met de sekswerkers zelf, waarbij gezondheid en goede toegang tot zorg voorop staan.

Toelichting
Er staat niks over sekswerkers in het programma, ondanks dat zij vaak te maken hebben met discriminerende en uitsluitende praktijken. Gezien sekswerk in veel lidstaten verboden is zijn er weinig rechten waarvoor we op kunnen komen, maar de toegang tot zorg moeten we minstens voor staan!

Pagina 78 – Europees leger?

Originele tekst:
15. [Specialisatie legers] Door verregaande samenwerking en specialisatie worden de efficiency en inzetbaarheid van de legers van de EU-landen vergroot. De specialisatie van legers van EU-lidstaten is mogelijk door intensieve en meer geïntegreerde regionale samenwerking. Dit zal leiden tot verdere kostenbesparingen en innovatie. De NAVO mag geen belemmering vormen voor Europese militaire integratie. Lidstaten blijven vrij om te bepalen hoe hoog hun bijdrage aan de NAVO is.

Toevoegen
Er wordt op termijn gestreefd naar het opzetten van een efficiënt en inzetbaar Europees leger.

Toelichting
Als we werkelijk streven naar efficiency en inzetbaarheid, is het behoud van nationale legers op lange termijn niet de juiste route. Liever organiseren we defensie op Europees niveau en bundelen we krachten. Het Buitenland- en Veiligheidsbeleid ligt momenteel buiten de macht van het Europees Parlement, maar zou hiervoor op termijn wel Europees worden. We streven naar een Europa met open grenzen en dat betekent dat we gezamenlijk onze buitengrenzen moeten kunnen verdedigen in tijden van conflict en gezamenlijk krachtiger willen optreden bij crisis in andere regio’s.

 

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

 

 

Gerelateerd Nieuws

DWARS in de media, Internationaal, Nieuwsberichten

Rick in de media over apartheid en Israel-Palestina

Op vrijdag 5 april schoof Rick aan bij het Radio-1 programma Dit is de dag. Daar ging hij in…

08 april 2024
Nieuwsberichten

Zomercongres afgelast!

Na overleg tussen de KaCie en het LB is besloten om dit jaar geen zomercongres te houden. Er zijn…

01 april 2024
Internationaal, Nieuwsberichten

Onbetaalde stages zijn niet van deze tijd

De Europese Commissie komt vandaag met een voorstel over stages en traineeships, dat positief…

20 maart 2024