DWARSe wijzigingsvoorstellen en moties

Wat?

Op het GroenLinks congres 16 februari, dient DWARS 7 wijzigingsvoorstellen en 2 moties in. We zullen onze voorstellen verdedigen en daarna wordt door het congres gestemd. Je leest onze voorstellen in de congreskrant, en hieronder lees je ons weerwoord op de reactie van het partijbestuur. Onze moties komen pas te staan in de dagkrant, maar kun je nu al hieronder lezen.

We willen graag extra spreektijd en gaan daarvoor sprekersbonnen verzamelen op het congres. Je kunt die inleveren bij een DWARSe vrijwilliger en je kunt je aanmelden als DWARSe vrijwilliger door te mailen naar willem@dwars.org. Tot 16 februari!

Waar?

Je vindt onze motie over het leenstelsel op deze pagina en onze motie over geslachtsregistratie hier.
De wijzigingsvoorstellen vind je hieronder… ⤵️

Geen zin om te lezen?

Ben je benieuwd waarom we twee wijzigingsvoorstellen van een andere organisatie steunen? Lees de toelichting over onze adviezen op de GroenLinks amendementen hier.

Quota

Originele tekst – 14 EMANCIPATIE AAN DE TOP De EU-instellingen zorgen voor evenredige vertegenwoordiging van vrouwen en minderheden in Europese topfuncties.

Voorstel 7 DWARS – MANNENQUOTA – Hele lid vervangen door: De EU-instellingen zorgen met bindende regels, waaronder quota, voor een evenredige vertegenwoordiging van mannen, vrouwen en minderheden in Europese topfuncties.

Toelichting – (Een betere verhouding tussen vrouwen en mannen staat al jaren op de agenda, maar de verandering gaat te langzaam. Als we werkelijk betere vertegenwoordiging willen van vrouwen en minderheden aan de top moeten we een maximum aan mannen instellen.)

Advies – Partijbestuur:  Overnemen

CO2 prijs

Originele tekst – 7 MINIMUMPRIJS Er wordt een minimumprijs ingevoerd in het emissiehandelssysteem. Indien te veilen emissierechten onder deze minimumprijs blijven, worden deze rechten geschrapt.

Voorstel 9 DWARS – MINIMUMPRIJS CO2 – Tussen …in het emissiehandelssysteem. (…) Indien te veilen… Toevoegen Dit minimumbedrag is gebaseerd op de kosten om dezelfde hoeveelheid broeikasgassen uit de atmosfeer te onttrekken, zodat minstens adaptatie en mitigatiekosten hiermee kunnen worden opgevangen.

Toelichting – Om CO2 uitstoot te ontmoedigen, moeten we er een prijskaartje aan hangen. Deze prijs is niet uit de lucht gegrepen, maar gebaseerd op werkelijke (toekomstige) kosten. Als de kosten voor mitigatie of adaptatie niet groot blijken te zijn, dan kan de prijs nog kunstmatig verhoogd worden.

Advies – Partijbestuur: niet overnemen. Wij kiezen voor een minimumprijs die net, zoals de rest van de maatregelen in deze paragraaf, gericht is op het bereiken van doelstellingen die in Parijs zijn vastgesteld. De prijs moet gebaseerd zijn op het effect dat het heeft op het voorkomen van CO2 uitstoot, niet op een ander criterium. Bovendien is deze tekst niet duidelijk: Wat er precies bedoeld wordt met “broeikasgassen uit de atmosfeer onttrekken” is niet duidelijk. Dit kan met veel verschillende technieken die vaak nu nog in ontwikkeling zijn waar wij lang niet altijd positief tegenover staan (zoals CCS). Door de prijs van CO2-uitstoot te baseren op onbewezen, en mogelijk problematische, technologieën om CO2 uit de lucht te krijgen, geven we deze ongewild veel legitimiteit. Het is bovendien onduidelijk of we daarmee een CO2-prijs krijgen die het best geschikt is om onze doelen te bereiken.

Reactie DWARS: Natuurlijk moeten we alles instellen op de doelen uit Parijs halen, maar nadat we Parijs hebben gehaald stopt ons doel niet. We moeten dus de prijs van CO2 kunnen verklaren, naast de doelen van Parijs. De uitstoot van CO2 heeft werkelijke, toekomstige, kosten en dáárom moet de uitstoot ervan geld kosten.

Treinnetwerk

Originele tekst – 1 EUROPESE TREINVERBINDINGEN De EU stimuleert goed grensoverschrijdend openbaar vervoer, in het bijzonder per trein. De afstand waarbinnen de trein een goed vervoermiddel is, moet vergroot worden. Voor de middellange afstand wordt er een snel netwerk tussen metropolen gecreëerd. Op de lange afstand maakt de nachttrein een comeback en het Europese netwerk van nachttreinen wordt verder uitgebreid. Belemmeringen voor internationale reizen worden weggenomen door betere samenwerking tussen nationale treinaanbieders. De verbindingen tussen grensregio’s worden verbeterd. Enkel waar dit noodzakelijk is worden nieuwe verbindingen in het netwerk aangelegd.

Voorstel 13 DWARS – EU SPOORWEGEN – Tussen ‘in het bijzonder per trein.’ (…) ‘De afstand waarbinnen’ toevoegen ‘Een agentschap neemt de verantwoordelijkheid om een Europees treinnetwerk te realiseren.’

Toelichting – In de originele tekst wordt gesproken over een snel treinnetwerk tussen verschillende steden, maar er staat niet wie hiervoor verantwoordelijk is of hoe dit gecreëerd moet worden. DWARS wil graag dat er één instelling komt die hierin het initiatief neemt: een agentschap (semi-overheidsinstelling), vergelijkbaar met de NS in Nederland. Op die manier is er een centrale organisatie die mandaat heeft om het Europese netwerk te creëren en hoeft er niet
eindeloos overlegd te worden tussen vervoerders uit verschillende landen. Niet elk spoor hoeft vervangen te worden als het er al ligt, maar er komen wel Europese treinen.)

Advies – Partijbestuur: Niet overnemen. Wij hebben er in het programma er juist voor gekozen om het aantal nieuwe agentschappen tot een minimum te beperken. Wij willen snel betere coördinatie tussen nationale spoorwegbedrijven, niet een nieuwe organisatie daarbovenop.

Reactie DWARS: Wij willen betere coördinatie door een nieuwe organisatie.

Genetische modificatie 

Orginele tekst – 8 GENETISCHE MODIFICATIE De EU streeft naar een landbouw die vrij is van transgenetische modificatie. Cisgenetisch gemodificeerde gewassen worden streng getoetst. De EU ondersteunt gentechvrije productieketens. De etiketteringsplicht voor reeds toegelaten genvoedsel wordt uitgebreid tot producten van dieren die zijn gevoed met genvoer. Leveranciers van genetisch gemodificeerde producten worden volledig aansprakelijk voor (milieu) schade, bijvoorbeeld de ‘besmetting’ door gewassen van andere boeren.

Voorstel 15 DWARS GMOS –  Gehele tekst vervangen door  ‘8. [Genetische modificatie] Genetisch gemodificeerde gewassen bieden kansen voor duurzame, natuurinclusieve, efficiënte en risicoarme landbouw. De gewassen moeten wel worden getoetst op veiligheid voor mens en omgeving. De machtsconcentratie bij grote biotechnologische bedrijven wordt tegengegaan door de regulering van patenten te herzien. De etiketteringsplicht voor reeds toegelaten genetisch gemodificeerde gewassen wordt uitgebreid tot producten van dieren die zijn gevoed met deze gewassen.

Toelichting – Gevaren voor duurzame landbouw zijn giftige bestrijdingsmiddelen, monoculturen, te veel/weinig (kunst)mest, klimaatverandering en monopolies. Niet GMO’s. Elk product, GMO of niet, moet getoetst worden aan gezondheidseisen en risico’s voor omgeving. Er is wetenschappelijke consensus dat GMO’s geen bijzonder gevaar vormen voor de menselijke gezondheid. Liever reguleren we patenten en verbieden we gif.

Advies – Partijbestuur: Niet overnemen. Bij GMO’s moet er onderscheid gemaakt worden tussen transgenetische modificatie (het inbrengen van soortvreemde genen) en het versnellen van kruising van gewassen binnen soorten (zoals cisgenese), zoals het verkiezingsprogramma doet. Transgenetische modificatie leidt tot modificaties in gewassen die zich nooit op natuurlijke wijze voor zouden doen. Dat brengt grote risico’s met zich mee. Het verkiezingsprogramma hanteert daarom het voorzorgsprincipe. Daarnaast heeft transgenetische modificatie slechts tot monoculturen geleid gecombineerd met intensief gebruik van bestrijdingsmiddelen (planten worden zo aangepast dat ze tegen bestrijdingsmiddelen kunnen). Het leidt eveneens tot nog meer machtsconcentratie bij de grote agrotechnologische bedrijven in plaats van dat het leidt tot een versterking van de positie van boeren. Het versnellen van kruising van gewassen binnen soorten (zoals cisgenese) kan wellicht een bijdrage gaan leveren aan duurzamere landbouw. Het verkiezingsprogramma houdt daarom de deur open voor deze techniek. Het vereist echter wel strikte voorwaarden en strenge toetsing. Het voorgestelde amendement daarentegen gooit alle technieken op één hoop zonder
enig onderscheid te maken.

Reactie DWARS: Het onderscheid tussen trans- en cisgenese bepaalt niet welke risico’s het nieuwe gewas meebrengt. We willen de strijd aan met monoculturen, de grote argotechnologische bedrijven, maar zonder techonogische ontwikkelen de das om te doen.

Opladers

Originele tekst – 7 OPLADERS Voor de opladers van smartphones, tablets en laptops moet er een uniforme, verplichte Europese standaard komen, zodat niet voor ieder nieuw product een nieuwe oplader nodig is.

Voorstel 17 DWARS OPLADERS – Na de gehele tekst toevoegen: “en minder opladers worden geproduceerd en weggegooid.”

Toelichting – Grondstoffen zijn een belangrijke reden om een uniforme standaard te willen implementeren, het gebruiksgemak is belangrijk maar niet de enige reden dat we dat willen.

Advies – Partijbestuur: Niet overnemen. Er zijn verschillende voordelen waaronder grondstoffengebruik. In tegenstelling tot het amendement beperkt de originele tekst zich niet tot een van de voordelen.

Reactie DWARS: Dit wijzigingsvoorstel wordt niet in stemming gebracht en we zullen daar geen protest tegen maken omdat het heen verstrekkend voorstel is.

Sekswerkers 

Voorstel 18 DWARS SEKSWERKERS – Toevoegen aan het programma: 8. [Toegankelijke zorg voor sekswerkers] Sekswerkers moeten veilig en gezond hun werk kunnen doen. De EU stimuleert initiatieven die de positie van sekswerkers versterken en ontwikkelt nieuw beleid in goed overleg met de sekswerkers zelf, waarbij gezondheid en goede toegang tot zorg vooropstaan.

Toelichting – Er staat niks over sekswerkers in het programma, hoewel zij vaak te maken hebben met discriminerende en uitsluitende praktijken. Gezien sekswerk in veel lidstaten verboden is zijn er weinig rechten waarvoor we op kunnen komen, maar we moeten minstens staan voor de toegang tot zorg.

Advies – Partijbestuur: Overnemen.

Europees leger

Originele tekst – 13 SPECIALISATIE LEGERS Door verregaande samenwerking en specialisatie worden de efficiency en inzetbaarheid van de legers van de EU-landen vergroot. De specialisatie van legers van EU-lidstaten is mogelijk door intensieve en meer geïntegreerde regionale samenwerking. Dit zal leiden tot verdere kostenbesparingen en innovatie. De NAVO mag geen belemmering vormen voor Europese militaire integratie. Lidstaten blijven vrij om te bepalen hoe
hoog hun bijdrage aan de NAVO is.

Voorstel – 29 DWARS – EU LEGER Na gehele tekst toevoegen: “Er wordt op termijn gestreefd naar het opzetten van een efficiënt en inzetbaar Europees leger.”

Toelichting – Het behoud van nationale legers is op lange termijn niet houdbaar, en door defensie te organiseren op Europees niveau, bundelen we krachten. Het buitenland- en veiligheidsbeleid moet op termijn Europees worden geregeld. Een Europa met gezamenlijke buitengrenzen moet zich als één kunnen verdedigen in tijden van conflict en gezamenlijk krachtig ingrijpen in crisis in andere regio’s.

Advies – Partijbestuur: Niet overnemen. Wij zijn voor intensieve militaire samenwerking tussen landen binnen de Europese Unie maar de vorming van één Europees leger gaat ons te ver. Wij willen dat nationale staten en met name nationale parlementen uiteindelijke zeggenschap houden over de inzet van militairen. In kwesties van oorlog en vrede, leven en dood, moet de grootst mogelijke democratische legitimiteit verzekerd zijn. Indien aangenomen verder met amendement nummer 31.

Reactie DWARS – Het huidig Nederlands leger is al niet in staat om haar basisfunctie uit te voeren: het beschermen van Nederlands grondgebied. Laten we dit ook niet langer ambieren, en gezamenlijk gezamenlijk optrekken voor onze gedeelde grens (voornamelijk bij de Meditareaanse zee om vluchtelingen op te vangen) en in het buitenland. Een gedeeld leger betekent ook dat er groter mandaat moet zijn om bij crisis in het buitenland in te grijpen. Dat betekent dat er minder snel