Nieuwsberichten,Persberichten

DWARS op het GroenLinks-congres: aangenomen voorstellen en moties

17 februari 2019

Op zaterdag 16 februari was het GroenLinks-congres in Zwolle, en DWARS was aanwezig! Op het congres speechte onze voorzitter Julia. Ze sprak over de klimaatgeneratie: het huidige kabinet doet te weinig om de stem van de 15.000 jongeren op het Malieveld vertegenwoordigen. Ook riep ze GroenLinks op om meer aandacht te besteden aan inclusiviteit, open debat en het uitdragen van onze idealen en standpunten, ook als deze als controversieel zouden kunnen worden gezien.

Ook diende DWARS een aantal moties en wijzigingsvoorstellen in. De moties zijn oproepen die DWARS doet aan het partijbestuur of andere organen binnen GroenLinks. De wijzigingsvoorstellen zijn voorstellen waarmee we het politiek programma van GroenLinks voor de Europese Parlementsverkiezingen aanvullen of aanpassen. Onze aangenomen moties en wijzigingsvoorstellen zijn hieronder te vinden:

Aangenomen moties:

Motie Discussie over het leenstelsel

Constaterende dat

  • GroenLinks instemde met het leenstelsel om zo lenen voor studie onder meer sociale omstandigheden te laten plaatsvinden en met de belofte dat de vrijgemaakte gelden zouden worden geïnvesteerd in de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs.
  • De sociale voorwaarden waaronder GroenLinks het leenstelsel steunde worden ondermijnd door de renteverhoging op studieschuld. Dit leidt ertoe dat het bedrag dat studenten moeten terugbetalen zal toenemen. Dat kost 5000 euro voor gemiddelde schuld. Dat is 12 euro per maand 35 jaar lang.
  • De investeringen in de kwaliteit van onderwijs onvoldoende gemaakt zijn. De Algemene Rekenkamer heeft geconcludeerd dat in totaal maar een derde van de voorinvesteringen herleidbaar geïnvesteerd zijn binnen de afgesproken kaders. Daarnaast wordt er gekort op de lumpsum (gelden voor materiaal en personeel) en op onderwijs in het algemeen met de doelmatigheidskorting.
  • De toegankelijkheid van het onderwijs sinds de Wet Studievoorschot is afgenomen. Uit rapporten blijkt dat er minder hbo en WO studenten doorstromen naar een master. Het percentage eerstegeneratiestudenten (studenten waarvan ouders niet hebben gestudeerd) in het hoger onderwijs neemt af. De doorstroom van mbo studenten met een migratie achtergrond naar het hbo neemt af.
  • Niet alleen de toegang tot het hoger onderwijs wordt beperkt, maar ook het succes van bepaalde groepen studenten als zij zijn ingestroomd. Studenten met een functiebeperking hebben nog steeds vaker dan anderen een studieachterstand. Studenten met ouders met een lager opleidingsniveau of inkomen hebben grotere kans op uitval en switch. Dit geldt ook voor studenten met een niet-westerse migratieachtergrond. Kinderen van hoogopgeleid en/of meer welvarende ouders gaan anderhalf keer zo vaak naar het buitenland voor (een deel van de) studie. Eerstegeneratiestudenten vervullen minder vaak een bestuursfunctie en nemen minder vaak deel aan een excellentietraject.

Overwegende dat

  • De beloftes die werden gedaan aan GroenLinks, waardoor het leenstelsel werd gesteund, betreffende het sociale karakter van het leenstelsel, de kwaliteitsinvesteringen en de toegankelijkheid van onderwijs, niet worden nagekomen.
  • Financiële prikkels nooit ten grondslag mogen liggen aan de keuze om wel of niet (door) te studeren.
  • Er geen interne discussie is geweest over financieringsvormen van studenten terwijl door o.a. toenemende afkeer tegen het leenstelsel het nú tijd is om die discussie wel te voeren.

Roept…

… het partijbestuur op om een partijbrede discussie te organiseren over verschillende vormen van studentfinanciering, zodat studeren toegankelijk blijft. Studeren moet mogelijk zijn onafhankelijk van portemonnee, achtergrond en studiepad. Daarbij wordt het wetenschappelijk bureau de Helling betrokken om onderzoek te doen naar alternatieven, zoals het studiebijslag en studietakssysteem, en organisaties met expertise uitgenodigd zoals het ISO en de LSVb. Dprogrammacommissie wordt aangemoedigd om kennis te nemen van die discussie en op basis daarvan het standpunt te vormen voor het programma voor het volgende verkiezingsprogramma.

… in de tussentijd blijven de fracties van de Tweede Kamer en Eerste Kamer zich inzetten voor herstel van beloftes en in de Eerste Kamer eist de fractie dat minstens één van de gebroken beloftes wordt hersteld door de nieuwe investeringen als het kabinet steun zoekt in het hoger onderwijsdossier.

 

Aangenomen wijzigingsvoorstellen:

Wijzigingsvoorstel Quota

Originele tekst – 14 EMANCIPATIE AAN DE TOP De EU-instellingen zorgen voor evenredige vertegenwoordiging van vrouwen en minderheden in Europese topfuncties.

Voorstel 7 DWARS – MANNENQUOTA – Hele lid vervangen door: De EU-instellingen zorgen met bindende regels, waaronder quota, voor een evenredige vertegenwoordiging van mannen, vrouwen en minderheden in Europese topfuncties.

Toelichting – (Een betere verhouding tussen vrouwen en mannen staat al jaren op de agenda, maar de verandering gaat te langzaam. Als we werkelijk betere vertegenwoordiging willen van vrouwen en minderheden aan de top moeten we een maximum aan mannen instellen.)

Advies – Partijbestuur:  Overnemen

 

Wijzigingsvoorstel Treinnetwerk

Originele tekst – 1 EUROPESE TREINVERBINDINGEN De EU stimuleert goed grensoverschrijdend openbaar vervoer, in het bijzonder per trein. De afstand waarbinnen de trein een goed vervoermiddel is, moet vergroot worden. Voor de middellange afstand wordt er een snel netwerk tussen metropolen gecreëerd. Op de lange afstand maakt de nachttrein een comeback en het Europese netwerk van nachttreinen wordt verder uitgebreid. Belemmeringen voor internationale reizen worden weggenomen door betere samenwerking tussen nationale treinaanbieders. De verbindingen tussen grensregio’s worden verbeterd. Enkel waar dit noodzakelijk is worden nieuwe verbindingen in het netwerk aangelegd.

Voorstel 13 DWARS – EU SPOORWEGEN – Tussen ‘in het bijzonder per trein.’ (…) ‘De afstand waarbinnen’ toevoegen ‘Een agentschap neemt de verantwoordelijkheid om een Europees treinnetwerk te realiseren.’

Toelichting – In de originele tekst wordt gesproken over een snel treinnetwerk tussen verschillende steden, maar er staat niet wie hiervoor verantwoordelijk is of hoe dit gecreëerd moet worden. DWARS wil graag dat er één instelling komt die hierin het initiatief neemt: een agentschap (semi-overheidsinstelling), vergelijkbaar met de NS in Nederland. Op die manier is er een centrale organisatie die mandaat heeft om het Europese netwerk te creëren en hoeft er niet
eindeloos overlegd te worden tussen vervoerders uit verschillende landen. Niet elk spoor hoeft vervangen te worden als het er al ligt, maar er komen wel Europese treinen.)

 

Wijzigingsvoorstel Sekswerkers

Voorstel 18 DWARS SEKSWERKERS – Toevoegen aan het programma: 8. [Toegankelijke zorg voor sekswerkers] Sekswerkers moeten veilig en gezond hun werk kunnen doen. De EU stimuleert initiatieven die de positie van sekswerkers versterken en ontwikkelt nieuw beleid in goed overleg met de sekswerkers zelf, waarbij gezondheid en goede toegang tot zorg vooropstaan.

Toelichting – Er staat niks over sekswerkers in het programma, hoewel zij vaak te maken hebben met discriminerende en uitsluitende praktijken. Gezien sekswerk in veel lidstaten verboden is zijn er weinig rechten waarvoor we op kunnen komen, maar we moeten minstens staan voor de toegang tot zorg.

Gerelateerd Nieuws

Nieuwsberichten, Politiek

Reactie op extreemrechts coalitieakkoord

Lieve DWARSers,

Na jarenlange normalisatie door rechts is het extreemrechts dan eindelijk…

16 mei 2024
Internationaal, Nieuwsberichten, Politiek

DWARS bij de verkiezingsrally van de Europese Groenen

Op 3 mei organiseerden de Europese Groenen een verkiezingsrally in Brussel. Namens DWARS waren…

14 mei 2024
Internationaal, Persberichten, Politiek

Boycot Israel op het Eurovisie Songfestival

We keken allemaal enorm uit naar het Eurovisie Songfestival. Maar dat enthousiasme is inmiddels…

26 april 2024