Vacatures / Vacancies

Voorzitter DWARS Utrecht – 15 uur per week

Als voorzitter ben je het gezicht van de afdeling. Dit doe je door in de media DWARS te vertegenwoordigen, door aan te sluiten bij het bestuur van GroenLinks Utrecht, en je bent ook het eerste aanspreekpunt voor het landelijk bestuur van DWARS of andere organisaties. Je werkt veel samen met andere politieke jongerenorganisaties. Ook zit je de bestuursvergaderingen voor en zorg je als voorzitter ervoor dat de bestuursleden goed hun werk kunnen doen.

Als voorzitter is het belangrijk dat je het overzicht kunt bewaren. Daarnaast straal je je enthousiasme voor DWARS en de politiek af op de rest van het bestuur en de afdeling. Af en toe speel je met de belangen van DWARS en van andere groepen en organisaties, dit maakt het interessant en af en toe ook spannend.

Het voorzittersschap kost ongeveer 15 uur per week, maar dit verschilt sterk per week en het hangt ook af van hoe je het zelf inricht. Het is goed te doen naast een baan of een voltijds studie. Enthousiast? Stuur dan voor 1 juni een sollicitatie naar secretaris.utrecht@dwars.org!

 

As chairman, you are the face of the department. You do this by representing DWARS in the media, by joining the board of GroenLinks Utrecht, and you are also the first point of contact for the national board of DWARS or other organisations. You cooperate a lot with other political youth organisations. You also chair the board meetings and as chairman, you make sure the board members can do their work properly.

As chairman, it is important that you can keep an overview. In addition, you radiate your enthusiasm for DWARS and politics to the rest of the board and the department. Occasionally you will play with the interests of DWARS and of other groups and organisations, which makes it interesting and occasionally exciting.

Being chairman takes about 15 hours a week, but this varies a lot and also depends on how you organise it. It is easy to do next to a job or a full-time study. Enthusiastic? Send an application before June 1st to secretaris.utrecht@dwars.org!

 

Secretaris – 10 uur per week

Als secretaris zorg je ervoor dat DWARS toegankelijk is voor alle leden. Jij bent degene die voor het contact tussen het bestuur en de leden zorgt. Je organiseert nieuwe ledenavonden, maakt de maandelijkse nieuwsbrief en houdt de website bij. Ook organiseer je samen met andere bestuursleden twee keer per jaar het afdelingscongres. Daarnaast maak je de notulen bij de bestuursvergaderingen.
Als secretaris ben je open, overzichtelijk en betrokken. Zie jij jezelf daarin? Stuur dan voor 1 juni een sollicitatie naar secretaris.utrecht@dwars.org!

 

Secretary – 10 hours a week

As secretary, you make sure that DWARS is accessible to all members. You are the one who takes care of the contact between the board and the members. You organise new members’ evenings, produce the monthly newsletter and keep the website up to date. Together with other board members, you also organise the departmental conference twice a year. In addition, you take the minutes of the board meetings.
As secretary, you are open, well-organised and involved. Do you see yourself in this? Send an application before 1 June to secretaris.utrecht@dwars.org!

 

Penningmeester – 10 uur per week

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën van de afdeling. Je betaalt de rekeningen, zorgt dat alles netjes in de boekhouding staat, en je houd in de gaten of er niet te veel of te weinig wordt uitgegeven. Dit betekent ook dat je twee keer per jaar een vergadering hebt met de kascommissie, die de boekhouding checkt. Op het afdelingscongres mag je de begroting en de jaarrekening presenteren. Als penningmeester zorg je er bovendien voor dat de afdeling allerlei mooie activiteiten kan organiseren, die vanzelfsprekend geld kosten.

In het penningmeesterschap leer je boekhouden, je hoeft het dus nog niet te kunnen. 

Kan jij overzichtelijk en goed georganiseerd werken? Dan is de functie van penningmeester iets voor jou! Reageer voor 1 juni door te mailen naar secretaris.utrecht@dwars.org.

 

Paymaster – 10 hours per week

The paymaster is responsible for the finances of the department. You pay the bills, make sure everything is neatly arranged in the bookkeeping and you keep an eye on whether too much or too little is being spent. This also means that twice a year you have a meeting with the treasury committee, which checks the accounts. At the departmental congress, you get to present the budget and the annual accounts. As paymaster, you also ensure that the department can organise all kinds of wonderful activities, which of course cost money.
In the treasurer’s office, you learn bookkeeping, so you do not have to be an expert yet.
Can you work in a clear and well-organised way? Then the position of treasurer is for you! Please apply before 1 June by sending an email to secretaris.utrecht@dwars.org.

 

Activiteiten – 10 uur per week

Ben je een initiatiefnemer en planner? Dan is de functie activiteiten misschien iets voor jou. Je neemt het voortouw in het bedenken en organiseren van activiteiten zoals een stekjesruil of een thema-avond over het klimaat, of je vraagt onze leden om ideeën en zet je schrap om overspoeld te worden met hun creativiteit. Nadat je weet wat de komende weken en maanden op de planning staat, kun je beginnen met de organisatie. Tijdens de organisatie delegeer je taakjes, maar je mailt en belt ook rond om sprekers te regelen en springt af en toe op de fiets om een locatie te bekijken. Je 10-urige werkweek ziet er dus heel gevarieerd uit.

Als bestuurslid activiteiten ben je hoofdverantwoordelijk voor de organisatie van activiteiten die de afdeling organiseert, maar je kunt altijd op hulp van je bestuursgenoten rekenen. Je zorgt er in ieder geval voor dat er een goede planning is, dat mensen op tijd beginnen en dat ze overal aan denken. Weet je zelf niet eens wat er allemaal moet gebeuren bij het organiseren van een activiteit? Geen probleem! Volg de ‘DWARS Utrecht activiteiten checklist’ en je weet zeker dat je niets bent vergeten zodat jouw activiteiten super gezellig en inclusief worden.

Lijkt dit je wat? Stuur voor 1 juni een sollicitatie naar secretaris.utrecht@dwars.org.

Activities – 10 hours per week

Are you an initiator and planner? Then the activities function might be something for you. You take the lead in thinking up and organising activities such as a cuttings exchange or a theme evening about the climate, or you ask our members for ideas and prepare yourself to be overwhelmed with their creativity. Once you know what is planned for the coming weeks and months, you can start organising. During the organisation you delegate tasks, but you also mail and call around to arrange speakers and occasionally jump on your bike to check out a location. Your 10-hour week will therefore be very varied.
As a member of the Activities Board, you will be primarily responsible for organising the activities that the section organises, but you can always count on help from your fellow board members. In any case, you will make sure there is good planning, that people start on time and that they think about everything. Don’t even know what needs to be done when organising an activity? No problem! Follow the ‘DWARS Utrecht activities checklist’ and you can be sure that you haven’t forgotten anything so that your activities will be super fun and inclusive.
Does this appeal to you? Send an application before June 1st to secretaris.utrecht@dwars.org.

 

Campagne en communicatie – 12 uur per week

Als jij creatief en ondernemend bent, vind je de functie bestuurslid Campagne en Communicatie sowieso tof!

Naast dat je de voorzitter van de campagnecommissie bent en die mag sturen, kun je ook je creativiteit loslaten bij het maken van instagramposts en het verzinnen en realiseren van een waanzinnige campagne. Als bestuurslid campagne en communicatie zorg je ervoor dat de afdeling goed zichtbaar is naar buiten. Je maakt media-uitingen op sociale media over de activiteiten en andere dingen die de afdeling doet. Ook coördineer je de campagne voor de provinciale statenverkiezingen in maart 2023. Je sluit ook aan bij overleggen van GroenLinks Utrecht en DWARS landelijk.

Is dit iets voor jou? Reageer dan voor 1 juni door te mailen naar secretaris.utrecht@dwars.org.

 

Campaign and Communications – 12 hours a week

If you are creative and enterprising, you will love the position of member of the campaign and communication committee!

Besides being the chairman of the campaign committee, you can also unleash your creativity by making Instagram posts and coming up with and implementing an amazing campaign. As a member of the campaign and communication committee, you will ensure that the department has good external visibility. You make media statements on social media about the activities and other things the department does. You also coordinate the campaign for the provincial council elections in March 2023. You will also join consultations with GroenLinks Utrecht and DWARS nationwide.

Is this something for you? Then respond before 1 June by sending an email to secretaris.utrecht@dwars.org.

 

Politiek – 10 uur per week

Denk jij graag na over politieke vraagstukken en wil je meer leren over lokale en provinciale poltiek? Dan is de functie bestuurslid politiek misschien wat voor jou!

Het bestuurslid politiek houdt zich bezig met de politieke lijn van de afdeling. De basis hiervoor ligt in het Politiek Programma van DWARS Utrecht dat momenteel in de maak is. Je vertegenwoordigt DWARS Utrecht in de gemeentelijke en provinciale fracties van GroenLinks. Dit doe je door wekelijks aan te sluiten bij de fractievergadering en door tussendoor contact te onderhouden met raadsleden en leden van de provinciale staten. Je levert input op het politieke programma van GroenLinks Provincie Utrecht en houdt je inhoudelijk bezig met de campagne van de aankomende Provinciale Statenverkiezingen. Na de verkiezingen vertegenwoordig je in de formatie het jongerenbelang. Je kunt daarvoor de samenwerking opzoeken met jongerenorganisaties van andere partijen of maatschappelijke organisaties. Tenslotte organiseer je eens in de zoveel tijd een inhoudelijke, politieke activiteit in samenwerking met een ander bestuurslid. 

Lijkt dit je wat? Stuur dan voor 1 juni een sollicitatie naar secretaris.utrecht@dwars.org!

Politics – 10 hours a week

Do you like thinking about political issues and do you want to learn more about local and provincial politics? Then the function of a member of the political board might be something for you!
The political board member is responsible for the political line of the department. The basis for this is the Political Programme of DWARS Utrecht that is currently being drawn up. You represent DWARS Utrecht in the municipal and provincial political parties of GroenLinks. You do this by joining the weekly group meeting and in between meetings by keeping in touch with councillors and members of the provincial states. You provide input into the political programme of GroenLinks Utrecht Province and are involved in the content of the campaign for the upcoming Provincial Council elections. After the elections, you represent the youth’s interest in the formation. For this, you can seek cooperation with youth organisations of other parties or social organisations. Finally, you will organise a substantive, political activity once in a while in cooperation with another board member.
Does this appeal to you? Then send your application to secretaris.utrecht@dwars.org before 1 June!

Vicevoorzitter – 2 uur per week

Bovenop een bestuursfunctie (behalve de voorzitter) kun je nog vicevoorzitter worden. De vicevoorzitter is de rechterhand van de voorzitter, en bij moeilijke beslissingen kun je de voorzitter adviseren. Dit gaat over zaken die binnen de afdeling spelen, maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld in het contact met andere PJO’s. Je bent proactief in het geven van advies, want je hoort zowel gevraagd als ongevraagd advies te geven. Daarmee zorg je ervoor dat de voorzitter diens taak het beste kan doen en dat de afdeling als een goed geoliede machine draait! 

Lijkt dit je wat? Solliciteer dan naast je andere bestuursfunctie ook voor vicevoorzitter voor 1 juni door te mailen naar secretaris.utrecht@dwars.org!

Vice Chairman – 2 hours per week

In addition to a board position (except for the chairperson), you can also become a vice-chairperson. The vice president is the president’s right hand man, and you can advise the president in difficult decisions. This concerns matters within the department, but also outside, for example in the contact with other PJOs. You are proactive in giving advice, because you should give both solicited and unsolicited advice. In doing so, you will ensure that the chairperson can do his or her job best and that the department runs like a well-oiled machine!
Does this appeal to you? Then apply for the position of vice-chairman before 1 June in addition to your other board positions by sending an e-mail to secretaris.utrecht@dwars.org!

Kascommissie

De kascommissie houdt de financiën van de afdeling in de gaten. Twee of drie keer per jaar kom je samen met de penningmeester om de boekhouding te checken. Je gaat na of de uitgaven van de afdeling wel volgens de richtlijnen en waarden van DWARS waren, en of de financiële situatie er nog goed uitziet. Ook kijk je naar de begroting voor het volgende jaar. Op de afdelingscongressen doe je verslag van de financiën. Daarnaast geef je de penningmeester advies over moeilijke financiële besluiten en geef je advies aan de penningmeester om de begroting zo goed mogelijk te volgen. Er zijn drie posities in de kascommissie. 

Is dit iets voor jou? Mail dan voor 1 juni naar secretaris.utrecht@dwars.org.

 

Audit Committee

The audit committee keeps an eye on the department’s finances. Two or three times a year you come together with the treasurer to check the accounts. You check whether the department’s expenditure is in accordance with the guidelines and values of DWARS, and whether the financial situation still looks good. You also look at the budget for the next year. You report on the finances at the departmental congresses. In addition, you advise the treasurer on difficult financial decisions and you advise the treasurer on how to follow the budget as closely as possible. There are three positions on the treasury committee. 

Is this something for you? Then mail to secretaris.utrecht@dwars.org before 1 June.

 

Leden diversiteit commissie

We zoeken nog leden voor de diversiteit commissie. Vind jij diversiteit in DWARS belangrijk en vind jij het leuk rond dit thema activiteiten te organiseren? Meld je dan aan als lid van de diversiteit commissie! De diversiteit commissie heeft als doel de inclusie en diversiteit van DWARS Utrecht te vergroten door activiteiten te organiseren en het bestuur te adviseren. Hierbij werk je samen met een onbeperkt aantal leden. Lijkt dit je wat? Solliciteer dan nu! Stuur een bericht naar secretaris.utrecht@dwars.org

 

Members diversity committee

We are looking for members for the diversity committee. Do you think diversity within DWARS is important and would you like to help organise activities around this theme? Then sign up as a member of the diversity committee! The diversity committee aims to increase the inclusion and diversity of DWARS Utrecht by organising activities and advising the board. You will work together with an unlimited number of members. Does this sound like something you would be interested in? Then apply now! Send a message to secretaris.utrecht@dwars.org