Vacatures / Vacancies

Voor 2023-2024 zoekt DWARS Utrecht nieuwe bestuursleden. Er zijn zes verschillende functies waar je voor kan solliciteren: voorzitter, secretaris, penningmeester, bestuurslid politiek, bestuurslid campagne en communicatie, en bestuurslid activiteiten. Nieuwe bestuursleden worden gekozen bij de Algemene Afdelingsvergadering, deze zal in de maand juni plaatsvinden. Ook zoekt DWARS Utrecht een nieuwe Kascommissie. Wil je solliciteren? Of heb je nog vragen? Neem dan een kijkje op deze pagina.

 

Voorzitter (15 uur per week)

Als voorzitter ben je zowel binnen als buiten de afdeling het gezicht van DWARS Utrecht. Zo ben je een aanspreekpunt voor leden, en houd je contact met DWARS Landelijk en de andere afdelingen. Ook sluit je aan bij bestuursvergaderingen van GroenLinks Utrecht en zul je misschien soms gevraagd worden voor een praatje of een interview. Daarnaast ben je als voorzitter verantwoordelijk voor het functioneren van het afdelingsbestuur. Het is jouw taak om te zorgen dat alle taken tijdig worden uitgevoerd. Je stelt de vergaderagenda op en zit bestuursvergaderingen voor. Daarom is het belangrijk dat je goed overzicht kunt houden, beslissingen kunt nemen en leiding kunt geven. Wil je meer over deze functie weten? Stuur Gijs dan een berichtje.

 

Secretaris (10 uur per week)

De secretaris is de stille motor van de afdeling en het bestuur. Je notuleert bij vergaderingen, houdt de ledenadministratie bij, schrijft de nieuwsbrief en je beheert de website van de afdeling. Ook ben je hoofdverantwoordelijke bij de organisatie van afdelingscongressen en onderhoud je contact met leden. Verder beheer je de mailaccount van de afdeling. Het is dus van belang dat je goed kunt plannen, gestructureerd en nauwkeurig werkt en dat je over goede communicatieve vaardigheden beschikt. Voor meer informatie kun je Judith altijd even een berichtje sturen.

 

Penningmeester (10 uur per week)

Ben je goed met cijfers, werk je nauwkeurig en kun je goed overzicht houden? Misschien zou de functie van penningmeester dan goed bij je passen. Je beheert de kas van de afdeling, maakt een begroting en je voert namens de afdeling betalingen uit. Ervaring met boekhouden is niet nodig, dit leer je vanzelf. Verder geef je leiding aan de kascommissie, die de financiële administratie van de afdeling controleert. Imraan kan je meer over de functie vertellen.

 

Bestuurslid Politiek (10 uur per week)

Het bestuurslid Politiek houdt zich bezig met de inhoudelijke lijn van de afdeling. Je bent goed op de hoogte van de landelijke en lokale politiek, hebt goede communicatieve vaardigheden en bent niet bang je mening te geven. Je taken zijn onder meer het bijwonen van fractievergaderingen van lokale GroenLinks-afdelingen en inhoudelijke ondersteuning bieden bij het organiseren van activiteiten. Stuur Judith even een berichtje als je meer wilt weten.

 

Bestuurslid Campagne & Communicatie (10 uur per week)

Als bestuurslid Campagne & Communicatie hou je je bezig met promotie van activiteiten. Dit doe je zowel online als offline. Daarnaast hou je je ook bezig met campagnevoeren voor DWARS en GroenLinks in aanloop naar de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2024. Ben je creatief, kun je goed overweg met sociale media en heb je goede communicatieve vaardigheden? Overweeg dan deze functie. Je kunt bij Judith terecht voor vragen en meer informatie.

 

Bestuurslid Activiteiten (10 uur per week)

Als bestuurslid Activiteiten is jouw taak om overzicht te houden over de activiteiten. Je weet goed hoe je een activiteit opzet en speelt dus een belangrijke rol bij het bedenken en organiseren van de activiteiten. Je zorgt dat er voor elke activiteit op tijd een draaiboek is, dat er contact wordt gehouden met sprekers en dat er een locatie is geregeld. Zit je vol leuke ideeën voor toffe activiteiten, kun je goed plannen en heb je goede communicatieve vaardigheden? Misschien is deze functie dan wel wat voor jou. Imraan kan al je vragen beantwoorden.

 

Vicevoorzitter (2 uur per week)

Deze functie heb je boven op je bestuursfunctie. Je kunt dus bijvoorbeeld solliciteren naar zowel de functie secretaris als de functie vicevoorzitter.

Als vicevoorzitter ondersteun je de voorzitter. Zo neem je soms namens de voorzitter plaats bij het voorzittersoverleg van de verschillende afdelingen, bestuursvergaderingen van GroenLinks Utrecht, of val je in bij een interview of debat. Ook zit je soms bestuursvergaderingen voor. Verder ben je een aanspreekpunt voor de voorzitter om te sparren over moeilijke situaties binnen de afdeling of het bestuur. Lijkt dit je wat? Judith kan je er alles over vertellen.

 

Kascommissie

De Kascommissie heeft als taak om de penningmeester te controleren. Hierbij krijgt zij inzicht in de afdelingsboekhouding en legt zij verantwoording af aan de Winter- en Zomer-AAV’s. Dit doet zij door middel van kascontroles die een paar keer per jaar plaatsvinden. Zo heb je een belangrijke rol binnen de afdelings, waar je weinig tijd aan kwijt bent.

Dus, ben jij geïnteresseerd in financiën en wil jij de afdeling helpen? Solliciteer dan snel door een mailtje te sturen naar utrecht@dwars.org.

 


For 2023-2024 DWARS Utrecht is looking for new board members. There are six different positions you can apply for: chairman, secretary, treasurer, board member politics, board member campaign and communications, and board member activities. DWARS Utrecht is also looking for a new audit committee.

 

Chairman (15 hours per week)

As president you are the face of DWARS Utrecht both inside and outside the department. You are a point of contact for members, and keep in touch with DWARS National and the other sections. You will also join the board meetings of GroenLinks Utrecht and may sometimes be asked for a talk or an interview. In addition, as chairman you are responsible for the functioning of the board. It is your job to ensure that all tasks are carried out in a timely manner. You set the meeting agenda and chair board meetings. Therefore, it is important that you have good overview, decision making and leadership skills. Would you like to know more about this position? Send Gijs a message.

 

Secretary (10 hours per week)

The secretary is the silent engine of the department and the board. You take minutes at meetings, keep membership records, write the newsletter and manage the department’s website. You are also primarily responsible for organizing departmental congresses and maintaining contact with members. Furthermore, you manage the mail account of the department. It is therefore important that you can plan well, work in a structured and accurate way and that you have good communication skills. For more information you can always send Judith a message.

 

Treasurer (10 hours per week)

Are you good with numbers, do you work accurately and can you keep a good overview? Maybe the position of treasurer would suit you. You will manage the department’s cash, create a budget, and make payments on behalf of the department. Experience with bookkeeping is not necessary, this you learn naturally. You will also lead the treasury committee, which audits the department’s financial records. Imraan can tell you more about the position.

 

Board member Political (10 hours per week)

The board member of Politics deals with the substantive line of the department. You are well-versed in national and local politics, have good communication skills and are not afraid to speak your mind. Your duties include attending group meetings of local GroenLinks branches and providing substantive support in organizing activities. Please send Judith a message if you would like to know more.

 

Board member Campaign & Communications (10 hours per week)

As board member of Campaign & Communication you are responsible for the promotion of activities. You do this both online and offline. You will also campaign for DWARS and GroenLinks in the run-up to the elections for the European Parliament in 2024. Are you creative, comfortable with social media and do you have good communication skills? Then consider this position. You can contact Judith for questions and more information.

 

Board Member Activities (10 hours per week)

As board member Activities, your job is to keep an overview of the activities. You know well how to set up an activity and thus play an important role in devising and organizing the activities. You make sure that for each activity there is a script in time, that contact is kept with speakers and that a location is arranged. Are you full of great ideas for cool activities, can you plan well and do you have good communication skills? Then maybe this position is for you. Imraan can answer all your questions.

 

Vice president (2 hours per week)

This position is on top of your board position. So, for example, you can apply for both the position of secretary and vice president.

As vice president, you support the president. Sometimes you sit in on behalf of the chairman at the chairmen’s meetings of the various departments, board meetings of GroenLinks Utrecht, or you assist in an interview or debate. You will also sometimes chair board meetings. Furthermore, you are a point of contact for the chairman to spar about difficult situations within the department or the board. Does this sound like something for you? Judith can tell you all about it.

 

Audit committee

The Audit Committee is tasked with auditing the treasurer. In doing so, it gains insight into the departmental accounts and is accountable to the Winter and Summer AGMs. It does this through cash audits that take place a few times a year. Thus, you will have an important role within the department that you will spend little time on.

So, are you interested in finance and would you like to help the department? Then apply quickly by sending an email to utrecht@dwars.org.