Provinciale Staten

Jong en op de kandidatenlijst: Julia Matser #6

08 maart 2023

Op 15 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Wat valt er te kiezen? In aanloop naar de verkiezingen spreken we met enkele jonge kandidaten van GroenLinks en vertellen zij waarom ze kandidaat staan. In dit interview lees je meer over Julia Matser, de nummer 6 op de lijst.

 

Wie ben je, waar kom je vandaan en wat doe je in het dagelijks leven?

Julia Matser. Opgegroeid in Amsterdam, en ik woon nu al bijna 11 jaar in Utrecht. Ik werk bij gemeente Den Bosch aan jeugdhulp om ervoor te zorgen dat jongeren als er problemen zijn toch zo veel mogelijk thuis kunnen blijven wonen of in een gezinssituatie. Ik vind het heel belangrijk dat we in mijn werk niet over jongeren praten, maar ook met jongeren!

 

Met welke bekendheid, dood of levend, zou je nog een keer koffie willen drinken?

AOC en Fresku

 

Wat is je meest controversiële mening?

Hoe in Nederland nu over Rusland/Oekraïne wordt gesproken, zet het conflict verder op scherp. Daarmee brengen we het einde van het conflict niet dichterbij.

Ook ben ik tegen een fusie tussen GL-PvdA.

 

Waarom ben je kandidaat voor de Provinciale Statenverkiezingen en waarom voor GroenLinks?

Ik ben al jaren politiek junky, enthousiast debater en klimaatactivist/anti-racist/feminist. GroenLinks is de partij die niet alleen verandering wil, maar ook de macht pakt en aan de slag gaat met verandering realiseren. In de provincie kunnen we zorgen dat er genoeg windmolens komen, landbouw vergroenen en met gemeenten plek maken voor asielzoekers en nieuwkomers. Daar wil ik graag aan bijdragen.

 

Voor welke thema’s wil je je inzetten in de Provincie?

Klimaatrechtvaardigheid! No more grote bedrijven die alle winst maken, maar windmolens in eigendom van groepen lokale burgers. Sowieso kappen met winst maken op levensbehoeften zoals energie, lijkt me leuk.

 

Waarom is het belangrijk om bij deze verkiezingen te gaan stemmen?

Klimaat! Stikstof! Wonen! Asielzoekers! Alle crisis zijn er, en dit moment kun je er kneiter concreet iets aan doen. Ga dus niet alleen stemmen, maar praat ook met mensen in je omgeving. Ga mee huis-aan-huis of flyeren op het station. Het is gezellig, super effectief en je krijgt karmapunten!

 

Wat wil je voor jongeren betekenen bij deze verkiezingen en hoe wil je ze meer gaan betrekken?

Ik doe mijn best om op socials en fysiek toegankelijk te zijn. Ik wil mee met de DWARS campagne activiteiten, ik doe graag debatten voor studentenverenigingen en blijf na debatten plakken om nog door te praten. Na de verkiezingen wil ik jongeren op blijven zoeken door langs te gaan op scholen en bij jongeren belangengroepen.

 


On March 15th, the elections for the Provincial States take place in the Netherlands. What is there to choose from? Leading up to the elections, we speak with some young candidates from GroenLinks and they tell us why they are a candidate. In this interview, you will learn more about Julia Matser, number 6 on the list.

Who are you, where are you from, and what do you do in your daily life?

My name is Julia Matser. I grew up in Amsterdam and have been living in Utrecht for almost 11 years now. I work for the municipality of Den Bosch in youth care to ensure that young people can stay at home or in a family situation as much as possible when there are problems. I think it is very important that we not only talk about young people in my work, but also with them!

With which celebrity, dead or alive, would you like to have coffee with again?

AOC and Fresku.

What is your most controversial opinion?

The way the conflict between Russia and Ukraine is being talked about in the Netherlands is further escalating the conflict. This does not bring us closer to the end of the conflict. I am also against a merger between GL-PvdA.

Why are you a candidate for the Provincial States elections and why for GroenLinks?

I have been a political junkie, enthusiastic debater, and climate activist/anti-racist/feminist for years. GroenLinks is the party that not only wants change but also takes power and gets to work on realizing change. In the province, we can ensure that there are enough wind turbines, agriculture becomes more sustainable, and we make room with municipalities for asylum seekers and newcomers. I want to contribute to that.

For which themes do you want to make a difference in the Province?

Climate justice! No more big companies making all the profit, but wind turbines owned by groups of local citizens. In any case, stop making a profit on basic needs such as energy, sounds like fun.

Why is it important to vote in these elections?

Climate! Nitrogen! Housing! Asylum seekers! All crises are there, and at this moment, you can do something about it. So not only vote, but also talk to people in your environment. Join door-to-door campaigns or flyering at the station. It’s fun, super effective, and you get karma points!

What do you want to mean for young people in these elections and how do you want to involve them more?

I’m doing my best to be accessible on social media and in person. I want to join in on the DWARS campaign activities, I’m happy to participate in debates for student associations and stick around after debates to chat. After the elections, I want to continue to reach out to young people by visiting schools and youth interest groups.