Provinciale Staten

Interview met Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet

03 maart 2023

Op 15 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Statenverkiezingen. Wat valt er te kiezen? In aanloop naar de verkiezingen spreken we met enkele kandidaten en vertellen zij waarom ze kandidaat staan. Met dit interview een hele speciale kandidaat: Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet. Zij staat als lijstduwer op plek 50 en vertelt ons over waarom het zo belangrijk is om te stemmen.

 

Wie ben je, waar kom je vandaan en wat doe je in het dagelijks leven?

Ik ben Corinne, geboren in Rotterdam en na omzwervingen in binnen- en buitenland terecht gekomen in het dorp Abcoude. Ik ben Tweede Kamerlid voor GroenLinks, zorgwoordvoerder.

 

Met welke bekendheid, dood of levend, zou je nog een keer koffie willen drinken?

Ik zou graag een keer koffie willen drinken met de al overleden Rosa Parks, de zwarte vrouw die weigerde op te staan in de bus voor een witte passagier en zo grote veranderingen teweeg bracht in Amerika als het gaat om rascistische wetten.

 

Wat is je meest controversiële mening?

Politiek is een intensieve maatschappelijke dienstplicht.

 

Waarom ben je kandidaat voor de Provinciale Statenverkiezingen en waarom voor GroenLinks?

Ik vraag als lijstduwer aandacht voor het belang van de Provinciale Statenverkiezingen. De provincie gaat over natuur, klimaat, wonen, cultuur. Heel veel onderwerpen die super belangrijk zijn.

 

Voor welke thema’s wil je je inzetten in de Provincie? 

Als lijstduwer wil ik me voor alle thema’s inzetten die ik zojuist noemde.

 

Waarom is het belangrijk om bij deze verkiezingen te gaan stemmen?

Omdat we groen en links de macht moeten geven in de provincies! De uitdagingen zijn gigantisch. Zonder onze invloed wordt het een ramp.

 

Wat wil je voor jongeren betekenen bij deze verkiezingen en hoe wil je ze meer gaan betrekken?

Jongeren lopen nog langer rond in onze provincies dan een veertiger zoals ik zelf. Zij verdienen een eerlijke en duurzame samenleving. Ik ben er trots op dat we als GroenLinks zoveel jonge mensen om de verkiezingslijsten van de Provinciale Staten hebben. Het begint met herkenning van jongeren in de nieuwe generatie politici. En hopelijk gaat het ook leiden tot nog veel meer participatie van jongeren!

 


On March 15th, the Provincial States elections will be held in the Netherlands. What is at stake? Leading up to the elections, we are speaking with some candidates who will explain why they are running. In this interview, we have a special candidate: Member of Parliament Corinne Ellemeet. She is a “lijstduwer,” which means she is listed at the bottom of the party’s candidate list, at position 50, and she will discuss why it is crucial to vote.

Who are you, where are you from, and what do you do in your daily life?

I am Corinne, born in Rotterdam, and after living in several countries, I ended up in the town of Abcoude. I am a Member of Parliament for the GreenLeft party and spokesperson on healthcare.

With which celebrity, dead or alive, would you like to have coffee?

I would love to have coffee with the late Rosa Parks, the black woman who refused to give up her bus seat to a white passenger and thereby sparked significant changes in America regarding racist laws.

What is your most controversial opinion?

Politics is an intensive societal civic duty.

Why are you running for the Provincial States elections, and why for GreenLeft?

As a lijstduwer, I want to draw attention to the importance of the Provincial States elections. The province is responsible for nature, climate, housing, and culture. Many critical topics fall under their jurisdiction.

What themes do you want to focus on in the Province?

As a lijstduwer, I want to focus on all the topics I just mentioned.

Why is it essential to vote in these elections?

Because we need to give power to the green and left parties in the provinces! The challenges we face are enormous, and without our influence, it will be a disaster.

What do you want to do for young people in these elections, and how do you plan to involve them more?

Young people spend even more time in our provinces than someone like me, in their forties. They deserve a fair and sustainable society. I am proud that GreenLeft has so many young people on their candidate lists for the Provincial States elections. It starts with young people recognizing themselves in the new generation of politicians. Hopefully, it will lead to even more youth participation!