Nieuws,Provinciale Staten

DWARS in het GroenLinks programma

28 januari 2023

Het verkiezingsprogramma van GroenLinks Utrecht is bekend. DWARS Utrecht heeft ook haar steentje bijgedragen aan het programma. Niet alleen in het maken van het programma door de programmacommissie van feedback te voorzien, maar ook door wijzigingsvoorstellen in te dienen op het verkiezingsprogramma bij de Provinciale Ledenvergadering.

DWARS Utrecht heeft daar maar liefst 33 wijzigingsvoorstellen ingediend, en wij zijn blij om te delen dat veel van onze voorstellen aangenomen zijn. We hebben de stem van jongeren hiermee sterker verankerd bij GroenLinks. Door DWARS Utrecht staat er in het verkiezingsprogramma van GroenLinks nu dat de provincie:

 • Een generatietoets instelt
 • De integriteitsregels herziet
 • Een Provinciale Ombudsman aanstelt samen met een meldpunt integriteitszaken
 • Volledige vergoeding geeft voor stageplekken
 • Vaste arbeidscontracten de norm maakt
 • Voldoende studenten- en starterswoningen realiseert
 • Doorstroming bevordert op de woningmarkt
 • Extra investeert in cultuur in het onderwijs
 • Een provinciale kunstprijs maakt

Ook heeft DWARS Utrecht samengewerkt met de werkgroep Inclusie en Diversiteit van GroenLinks Utrecht. We hebben met hen samen ook amendementen ingediend, waarvan er ook veel zijn aangenomen. Daardoor staat nu in het programma dat de provincie:

 • Stagediscriminatie actief bestrijdt
 • Immaterieel erfgoed zoals Keti Koti erkent en beschermt
 • Institutioneel racisme structureel aanpakt
 • Een afspiegeling moet zijn van haar inwoners en daarvoor quota instelt
 • Onderzoek doet naar haar rol in het slavernijverleden, hoe dat in het heden doorwerkt, en voor die rol excuses aanbiedt

Daarnaast is de kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen ook officieel vastgesteld. En goed nieuws: er staan drie DWARSers op de lijst! Op plek 6 staat Julia Matser, oud-voorzitter van DWARS. Daarnaast staat Gijs Broere, de huidige voorzitter van DWARS Utrecht, op plek 15. Ook staat Imraan El Hamdaoui, de huidige penningmeester van DWARS Utrecht, op plek 16. Wij zijn superblij met dit resultaat, want het is belangrijk dat het DWARSe geluid ook in de provincie gehoord wordt!

De aankomende tijd zullen we aan de slag gaan met de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen. Lijkt het je leuk om hierbij te helpen? Stuur dan een mailtje naar campagne.utrecht@dwars.org.

 


The election program of GroenLinks Utrecht has been announced. DWARS Utrecht has also contributed to the program, not only by providing feedback to the program committee in its creation, but also by submitting proposed amendments to the Provincial Members’ Meeting on the election program.

DWARS Utrecht submitted no fewer than 33 proposed amendments, and we are happy to share that many of our proposals were accepted. We have thus anchored the voice of young people more strongly within GroenLinks. Thanks to DWARS Utrecht, the election program of GroenLinks now includes the following provisions for the province:

 • Establishing a generational assessment
 • Revising integrity rules
 • Appointing a Provincial Ombudsman together with an integrity issues reporting center
 • Providing full compensation for internships
 • Making permanent employment contracts the norm
 • Creating sufficient student and starter housing
 • Promoting flow in the housing market
 • Investing extra in culture in education
 • Establishing a provincial art prize

DWARS Utrecht also worked with the Inclusion and Diversity working group of GroenLinks Utrecht. We submitted amendments together, many of which were also accepted. As a result, the program now includes provisions for the province to:

 • Actively combat discrimination in internships
 • Recognize and protect intangible heritage such as Keti Koti
 • Systematically address institutional racism
 • Represent its inhabitants and set quotas accordingly
 • Conduct research into its role in the history of slavery, how this continues to impact the present, and offer apologies for that role.

In addition, the candidate list for the Provincial Council elections has also been officially established. And good news: three DWARS members are on the list! Julia Matser, former chairman of DWARS, is in 6th place. Gijs Broere, the current chairman of DWARS Utrecht, is in 15th place, and Imraan El Hamdaoui, the current treasurer of DWARS Utrecht, is in 16th place. We are extremely happy with this result, because it is important that the DWARS voice is also heard in the province!

In the coming period, we will be working on the campaign for the Provincial Council elections. Would you like to help out? Send an email to campaign.utrecht@dwars.org.