Nieuws

Say no more protest

28 januari 2022

Afgelopen zaterdag was het Say No More protest. Een protest tegen seksuele intimidatie in het OV. Het onderwerp seksuele intimidatie was extra relevant door de afgelopen nieuwsberichten over de Voice en de uitspraken van John de Mol.  Spreker en initiatiefnemer Emma de Miranda ging ook nog kort tegen John de Mol in en maakte duidelijk: Het is niet de schuld van vrouwen.

De doelen vanuit Say no more zijn:
Say no more streeft naar een samenleving waarin je niet geïntimideerd wordt op basis van je gender.
Say no more streeft naar een samenleving waarin je veilig van A naar B kan.
Say no more streeft naar een samenleving waarin een veilige reis met het OV normaal is voor iedereen.
Begin 2020 waren er ruim 200 meldingen van seksuele intimidatie in het OV. Veel personen die seksueel geïntimideerd worden, maken hier niet eens melding van. Het echte aantal gevallen ligt in werkelijkheid dus nog veel hoger.
Emma de Miranda deed ook onderzoek via de HU en kwam toen tot de conclusie: ‘Seksuele intimidatie (en erger) komt heel vaak voor in de trein, het aantal meldingen wordt slecht bijgehouden en de instanties doen er weinig tegen. Van de mensen waar ik via Instagram contact mee had, wist bijna niemand dat hun verhaal ernstig genoeg was voor aangifte. En een deel van de slachtoffers durft geen aangifte te doen.’
Sprekers bij het protest waren:
Tessel Ten Zweege
Laura van het FMNST platform
Stefanie Koning
Daryll R. Landbrug
Deze sprekers vertelden persoonlijke verhalen over seksuele intimidatie en brachten een boodschap uit: Leer meer over seksuele intimidatie en verspreid ook deze educatie. Zo kwam Daryll R. Landbrug ook nog met het advies voor alle mannen om het boek “The will to change, men masculinity and love” te lezen. Seksuele intimidatie aanpakken begint namelijk ook bij een verandering in de cultuur. Mannen moeten meer leren over toestemming. Dit is namelijk een mannen probleem.
Minister Ferd Grapperhaus heeft zich in januari 2020 gebogen over de vragen van Kuiken en Van den Hul (PvdA) over de aanpak van seksuele intimidatie in het OV. De antwoorden op de vragen zijn in twee en een half a4-tje opgeschreven. Maar hoe kan dit grote probleem in hemelsnaam worden ‘opgelost’ in nog niet eens drie kantjes?

Say no more komt daarom met het volgende advies:

  • Het personeel van NS moet beter opgeleid worden, zodat conducteurs kunnen ingrijpen en doorverwijzen naar het Centrum Seksueel Geweld.
  • Er moet van A tot Z begeleiding komen voor de slachtoffers. De NS biedt een noodnummer aan, maar dat is alleen tot 24:00 toegankelijk. Bovendien kennen veel mensen het niet. Dit kan beter.

Bij eerder contact nam de NS geen initiatief tot verandering. Maar er wordt doorgestreden zolang het moet. Als het nodig is willen de organisatoren de casussen neerleggen bij OV Nederland en naar het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Maar steun voor Say No More is daarvoor belangrijk, hier kunnen DWARSers ook aan mee helpen.

Heb je last (gehad) van seksuele intimidatie en wil je erover praten? Neem dan contact op met Centrum Seksueel Geweld via 0800-1088. 

Bekijk hier de reportage van het AD over het protest en luister hier naar het radio interview van Radio 1.

Last Saturday was the Say No More protest. A protest against sexual harassment in public transport. The subject of sexual harassment was even more relevant because of the recent news reports about the Voice of Holland and the statements made by John de Mol.  Speaker and initiator Emma de Miranda also briefly responded to John de Mol and let people know: It’s not women’s fault.

The goals of Say no more are:
Say no more strives for a society where you are not intimidated because of your gender.
Say no more strives for a society in which you can get from A to B safely.
Say no more wants a society in which a safe journey by public transport is normal for everyone.

At the beginning of 2020, there were over 200 reports of sexual harassment in public transport. Many people who are sexually harassed do not even report it. The real number of cases is therefore even higher.

Emma de Miranda did research via the HU and came to the conclusion: ‘Sexual harassment (and worse) is very common on the train, the number of reports is poorly recorded and the authorities do little to combat it. Almost none of the people I contacted on Instagram knew that their story was serious enough to be reported. And some of the victims were afraid to do so.

Speakers at the protest were:

Tessel Ten Zweege
Laura from the FMNST platform
Stefanie Koning
Daryll R. Landbrug

These speakers told personal stories about sexual harassment. They also gave out a message: Learn more about sexual harassment and spread this education. Daryll R. Landbrug came up with the advice for all men to read the book “The will to change, men masculinity and love”. Tackling sexual harassment also starts with a change in culture. Men must learn more about consent. This is a men’s problem.

In January 2020, Minister Ferd Grapperhaus addressed questions from Kuiken and Van den Hul (PvdA) about tackling sexual harassment in public transport. The answers to the questions were written down in two and a half pages. But how on earth can this major problem be ‘solved’ in less than three pages?

Say no more, therefore, came with the following advice:

The NS staff must be better trained so that conductors can intervene and refer to the Centre for Sexual Violence.
There must be support from A to Z for the victims. The NS offers an emergency number, but it is only accessible until 24:00. And many people don’t know about it. This needs to change.

When contacted previously, the NS did not take the initiative to change. But they will continue as long as they have to. If necessary, the organisers want to submit the cases to OV Nederland and to the Ministry of Justice and Security. But supporting Say No More is important; DWARS can also help with this.

Have you suffered or are you still suffering from sexual harassment and do you want to talk about it? Then contact the Centre for Sexual Violence via 0800-1088.