Algemene Afdelingsvergadering Amsterdam

English follows Dutch

Let op! Meld je aan voor donderdag 9 juni, 9:00. Dit is nodig om stemrecht te krijgen.

Op donderdag 16 juni heeft DWARS Amsterdam weer een algemene afdelingsvergadering (AAV).

Op deze zomer-AAV legt het bestuur verantwoording af over het afgelopen halfjaar. Dit betekent dat zij uitleg geven over hoe het afgelopen halfjaar gegaan is. Verder zijn er verkiezingen voor het nieuwe bestuursleden en commissievoorzitters. Via deze link vind je de vacatures voor het bestuur en de commissies. In de vacatures vind je informatie over de functies, en hoe je kunt solliciteren. Je kan solliciteren bij de Zoekcommissie tot donderdag 13 juni en je kan je kandideren op de AAV zelf. Andere belangrijke data voor solliciteren vind je ook via de link.

Verder kun je in aanloop naar de zomer-AAV vragen stellen aan het bestuur of commissievoorzitters en wijzigingsvoorstellen en moties indienen.

De zomer-AAV zal plaatsvinden in CREA en we beginnen om 19:00. Achteraf gaan we natuurlijk gezellig borrelen en hebben we hopelijk nieuwe bestuursleden en commissievoorzittersĀ 

Via het formulier hieronder kun je je als lid of geĆÆnteresseerde aanmelden voor de zomer-AAV. Verder vind je hier de andere formulieren voor moties en wijzigingsvoorstellen. Op de website vind je vanaf 2 weken voor de AAV hier ook de stukken die belangrijk zijn: de voorlopige agenda, de bestuursverantwoordingen, de kandidaten en hun motivaties, financiĆ«le stukken, moties, wijzigingsvoorstellen, etc. Ook zal je via de mail uitleg ontvangen over het bijwonen van de AAV.Ā 

Als je vragen hebt over de zomer-AAV, kun je deze stellen aan de secretaris (Annika). Dit kan je doen door een mail naar secretaris.amsterdam@dwars.org te sturen. Als je vragen hebt over de vacatures of het kandidaatstellingsproces, kun je de Zoekcommissie mailen zoekcommissie.amsterdam@dwars.org.

Tot bij de AAV!


Attention! Sign up by Thursday, June 9, by 09:00 AM. This is necessary to get voting rights.

On Thursday June 16, DWARS Amsterdam has another general departmental meeting (AAV).

At this summer-AAV, the board will give an account of the past year. This means they will explain how the past year went. Furthermore, there are elections for new board members and committee chairs. Through this link, you can find the vacancies for the board and committees. In the vacancies, you will find information about the positions, and how to apply. You can apply at the Search Community (Zoekcommissie) until Thursday June 13Ā and you can apply at the AAV itself. Other important dates for applying can also be found through the link.

Furthermore, in the time until the summer-AAV, you can ask the board and committee chairs questions and submit amendments and motions.

The summer-AAV will be held in CREA, and we will start at 19:00. Afterwards, we will, of course, have drinks and hopefully, we will have new board members and committee chairs!

Through the form below you can sign up as a member or interested party for the summer-AAV. You can also find other forms for motions and amendments here. On the website starting 2 weeks before the AAV, you will also find important documents here: the provisional agenda, the board reports, the candidates and their motivations, financial documents, motions, proposed amendments etc. You will also receive an email with explanations on how to attend the AAV.

If you have any questions about the summer-AAV, you can ask the secretary (Annika). You can do this by sending an email to secretaris.amsterdam@dwars.org. If you have questions about the vacancies or the nomination process, you can email the Search Committee at zoekcommissie.amsterdam@dwars.org

See you at the AAV!


  • Name
  • E-mail address
  • In bijzondere gevallen kan de secretaris kijken wat de mogelijkheden voor stemrecht zijn. / In special cases, the secretary can look into the possibilities for voting rights.
  • Do you have agenda items you want to discuss at the general departmental meeting?
  • Hierboven vind je meer informatie. / Above you can find more information.
  • Do you have any questions or comments? Also indicate here if we can take anything into account.
  • Privacy policy
  • Locatie: CREA
  • Afdeling: DWARS Amsterdam
  • Tijd: 16 June 2022 19:00