Vacatures bestuur 2022-2023

Vacatures DWARS Rotterdam-Rijnmond

Per mei 2022 is DWARS Rotterdam-Rijnmond op zoek naar nieuwe bestuursleden! Het gaat om de functies van voorzitter, secretaris, penningmeester en een algemene bestuursleden. Het bestuur van DWARS Rotterdam-Rijnmond houdt zich bezig met de dagelijkse gang van zaken van de afdeling en zorgt ervoor dat de afdeling draaiende wordt gehouden. Hierbij kun je denken aan het houden van vergaderingen, het organiseren van acties en activiteiten, contact met de leden, financiële zaken en het onderhouden van contacten met externe partijen. Hieronder zullen de verschillende functies specifieker worden uitgelegd. De functiebeschrijvingen die hierbij worden geven zijn zoals deze nu zijn verdeeld, hier kan altijd in geschoven worden.

Lijkt het jou leuk om als bestuurslid van deze gezellige, actieve afdeling aan de slag te gaan? Stuur dan een mailtje naar rotterdam@dwars.org met een korte motivatie en de functie waarvoor jij solliciteert. De algemene afdelingsvergadering zal plaats nemen op 16 mei. Wij willen je vragen je motivatie uiterlijk 1 mei op te sturen. Als je vragen hebt of als er nog dingen onduidelijk zijn kan je altijd contact opnemen met het bestuur!

Wij vinden diversiteit en inclusie erg belangrijk, daarom hebben wij onszelf als doel gesteld om meer diversiteit in de organisatie te brengen. Vooral mensen uit gemarginaliseerde groepen nodigen wij uit om te solliciteren.

 

Functieomschrijvingen

Voorzitter (ca. 10 uur per week)

Als voorzitter ben je het eerste aanspreekpunt van de afdeling en daarnaast ook eindverantwoordelijke. Je zorgt ervoor dat de afdeling draaiende wordt gehouden en iedereen zijn of haar taken vervult. Als voorzitter is het belangrijk dat je de afdeling kent en deze vooruit wilt helpen. Je bent flexibel, analytisch (kan het overzicht bewaren), goed in communiceren en je neemt, wanneer nodig, de leiding.

Binnen de functie van voorzitter zul je je met verschillende taken bezighouden:
Vergaderingen
Als voorzitter leid je de vergaderingen met de leden, bereid je de agenda voor deze vergaderingen voor en nodig je de leden uit. Ook leid je en bereid je de bestuursvergaderingen voor.
– Contact DWARS landelijk
Als voorzitter ben je het eerste aanspreekpunt voor de bestuurs- en commissieleden van DWARS landelijk. Je onderhoud contact met je afdelingsbuddy, bestuursleden van andere afdelingen en je neemt deel aan de voorzittersoverleggen die door het landelijk bestuur worden georganiseerd. Aan het begin van een nieuwe bestuursperiode stel je ook samen met je bestuursleden een beleidsplan voor jouw afdeling op en communiceert deze naar landelijk.
– Contact externe partijen
Binnen de functie van voorzitter ben je de eerste contactpersoon voor externe partijen. Het gaat hierbij om contacten met andere politieke jongerenorganisaties in Rotterdam, de fractie en het bestuur van GroenLinks Rotterdam, de pers, overige partijen en organisaties, en SPJO (Stichting Samenwerkende Politieke Jongeren Organisaties). Als voorzitter ben je wekelijks bij de fractievergaderingen van GroenLinks Rotterdam. Contact met andere politieke jongerenorganisaties vindt meestal plaats voor het organiseren van gezamenlijke activiteiten, debatten of het opmaken van persberichten.
– Maand van de Vergroening en Eurekaweek
Als voorzitter houd jij je, samen met de andere bestuursleden, bezig met het opzetten en bedenken van activiteiten voor de Maand van de Vergroening in september. Je leidt hiervoor vergaderingen, verdeelt de taken en zet ook zelf activiteiten op. Voor de Eurekaweek onderhoud je het contact met de organisatie vanuit SPJO en de Erasmus Universiteit en zorg je ervoor dat onze kraam op de informatiemarkt voorzien is van vrijwilligers en promotiemateriaal
– Coördineren acties en activiteiten
Je let er als voorzitter op dat acties en activiteiten goed worden georganiseerd. Je ondersteunt nieuwe initiatieven en je helpt waar nodig. Je bent hierin vooral een procesbewaker. Daarnaast organiseer je ook soms zelf activiteiten.
– Overige taken
Als voorzitter houd je de voorzittersmail bij en beantwoord deze. Daarnaast is het belangrijk om als voorzitter ervoor de zorgen dat er een juiste taakverdeling heerst onder de bestuursleden en deze ook goed worden uitgevoerd. Verder kunnen (bestuurs)leden altijd bij jou terecht met vragen of problemen waar zij binnen de afdeling tegenaan lopen.

 

Secretaris (ca. 6 uur per week)

Als secretaris houd jij je vooral bezig met interne communicatie binnen de afdeling. Je bent degene die als eerste contact heeft met nieuwe leden en je vervult een belangrijke taak tijdens de vergaderingen. Het is als secretaris belangrijk dat je goed overzicht kunt bewaren en duidelijk kunt communiceren.

– Nieuwe leden
Als secretaris houd jij je bezig met de nieuwe leden die onze afdeling krijgt. Je verwelkomt nieuwe leden met een e-mail en nodigt hen uit voor onze komende activiteiten. Daarnaast informeer je nieuwe leden over de mogelijkheid lid te worden van onze mail- en WhatsAppgroep. Tevens is er de mogelijkheid eens in de zoveel tijd nieuwe ledenborrels – of activiteiten op te zetten.
– Notuleren
Je bent verantwoordelijk voor het notuleren tijdens leden- en bestuursvergadering. Je zorgt ervoor dat de notulen duidelijk en overzichtelijk worden opgesteld, vermeld hierin nieuwe data en zorgt er vervolgens voor dat deze onder de leden worden verspreid.                                                – E-mail
Als secretaris van de afdeling ben je in het bezit van een eigen e-mailadres. Dit is het e-mailadres waarop je onder anderen nieuwe ledenlijsten ontvangt en dat je gebruikt voor jouw communicatie als secretaris.                                                                                                                                            – Nieuwsbrief                                                                                                                                                                                                                            Je bent verantwoordelijk voor het schrijven en versturen van de nieuwsbrief waar je de activiteiten en andere nieuwtjes deelt met de leden.

 

Penningmeester (ca. 6 uur per week)

Als penningmeester houd jij je vooral bezig met de financiële zaken van de afdeling. Je maakt een begroting, beheert de boekhouding, doet declaraties, regelt betalingen en beheert de afdelingsrekening. Tevens ben je in het bezit van onze bankpas (die alleen jij mag gebruiken). Binnen jouw taak als penningmeester heb je contact met en verantwoord jij je bij de penningmeester van DWARS landelijk. Daarnaast werk je samen met onze kascommissie (waarvan jijzelf ook lid bent) die jou mag controleren en die tweejaarlijks (tijdens de AAV’s) met jou het financiële beleid doorneemt met de afdeling. Als penningmeester is het belangrijk dat je geordend en secuur te werk kunt gaan.

– Financiële taken
Zie bovenstaande beschrijving.
– E-mail
Net als de secretaris is ook de penningmeester in het bezit van een eigen e-mailadres. Deze houd je bij en gebruik voor DWARS-gerelateerde communicatie.
– Overige taken
Het takenpakket van een penningmeester lijkt klein maar naast de financiële taken die jij hebt, is er voldoende ruimte om taken op te pakken als het organiseren van grote evenementen.

 

Algemeen bestuurslid (ca. 6 uur per week)

Als algemeen bestuurslid houd jij je vooral bezig met het organiseren van activiteiten (alleen of met je mede (bestuurs)leden). Als algemeen bestuurslid is het belangrijk om in het bezit te zijn van organisatorisch talent en communicatieve vaardigheden.

– Organiseren activiteiten
Als algemeen bestuurslid houd jij je bezig met het bedenken en opzetten van activiteiten. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om discussieavonden of thema-avonden waarvoor je bijvoorbeeld sprekers uitnodigt of samenwerkt met andere politieke jongerenorganisaties, of het organiseren van een borrel.
– Overige taken
Overige taken die jij als algemeen bestuurslid op je kunt nemen zijn bijvoorbeeld het bijhouden van de sociale media en nieuwsbrief, het bijwonen van de fractievergaderingen van GroenLinks Rotterdam en het mede-organiseren van onze Maand van Vergroening.

 

Overige taken alle bestuursleden

Alle bestuursleden houden zich bezig met de volgende taken:
• Organiseren activiteiten
• Acties opzetten en coördineren
• Campagnevoeren                                                                                                                                                                                                                                   • Bijhouden van de social media                                                                                                                                                                                                           • Aanwezig zijn bij de activiteiten die het bestuur organiseert
• Aanwezig zijn bij de leden- en bestuursvergaderingen
• Elkaar ondersteunen in taken

Het verdelen van verschillende taken, bijvoorbeeld het bijwonen van de fractie-overleggen van GroenLinks, het toezicht op de commissies, of het organiseren van een afdelingsweekend worden in overleg gedaan.