Op de Afdeling: DWARS Limburg

DWARS afdeling Limburg

Voor de serie Op de Afdeling reist de redactie OverDWARS het land door om afdelingsbesturen te interviewen
over hun ervaringen bij afdelingen. In deze aflevering: een interview met Lotte Meerhoff en Kasper
Sukselainen, respectievelijk voorzitter en internationaal secretaris van DWARS Limburg.

(English version below)

DWARS Limburg is de meest recent opgerichte afdeling van DWARS. Hoe bevalt het tot nu toe?
Lotte: ‘Best wel goed. Het is mooi werk, en het is goed om te zien dat leden onze activiteiten bezoeken.
Soms hebben we een lage opkomst, maar het is mooi om te zien dat er leden blij zijn dat er weer een
DWARS-afdeling in Limburg is.’

Kasper: ‘Ja, het is een belangrijk doel voor DWARS Limburg om de GroenLinks-ideologie over de regio
te verspreiden en ervoor te zorgen dat ons geluid ook in deze regio gehoord wordt.’

Waarom hebben jullie je aangemeld als bestuurslid?
Kasper: ‘Hiervoor was ik actief voor de Groenen in Finland, en toen ik naar Maastricht verhuisde ben ik
logischerwijs ook actief geworden bij DWARS.’

Lotte: ‘Ik was eerst lid van de afdeling Brabant. Daar was al een geluid voor het opstarten van een nieuwe
DWARS Limburg-afdeling, en toen ik in Maastricht ging studeren ben ik daar uiteindelijk op
ingesprongen. Toen leek het mij logisch om ook gelijk maar bestuurslid te worden.’

DWARS Limburg heeft hiervoor ook een afdeling gehad – maar dat is niet helemaal goed gegaan. Hoe
gaan jullie ervoor zorgen dat dat deze keer niet gebeurt?
Lotte: ‘Wat ik belangrijk vind is dat er een enigszins constante groep mensen is die zich willen inzet voor
de afdeling en de groene ideeën. We proberen mensen aan te trekken om actief te worden voor de
afdeling, en vragen ze ook of ze later mogelijk interesse hebben in een bestuursfunctie zodat opvolging en
voortbestaan verzekerd zijn.’

Is DWARS Limburg ook buiten Maastricht actief?
Kasper: ‘Dat proberen we. We hadden een activiteit gepland in Heerlen, maar dat hebben we moeten
annuleren vanwege een gebrek aan interesse. We hebben de afdeling net opgezet, dus we starten in
Maastricht, waar de roep om een jonge groene beweging groot is. We beginnen hier en bereiden het later
uit naar andere delen van Limburg.’

Lotte: ‘Ja, het zou heel mooi zijn om ook in andere delen van Limburg activiteiten te organiseren in de
toekomst. Over een maand hebben we er overigens ook een in Roermond, maar het is lastig om mensen
daarvoor aan te trekken, aangezien de meesten van onze leden in Maastricht wonen.’

Hoeveel leden hebben jullie, en hoe actief zijn ze?
Lotte: ‘We hebben er momenteel zo’n 100. Dat is best veel voor een nieuwe afdeling, maar dat komt
deels ook omdat de mensen die lid waren toen Limburg nog een afdeling had vaak ook weer lid zijn
geworden van de opnieuw gestarte afdeling. Mensen die lid worden van GroenLinks en DWARS in de provincie
Limburg worden bovendien ook meteen lid van ons, wat ook best wat leden oplevert. We hebben
ongeveer 15 mensen die consistent activiteiten bezoeken en participeren.’

Kasper: ‘Dat is best een aardig getal, dacht ik zo.’

Wat speelt er zoal in Limburg waar jullie op kunnen inspelen of activiteiten rondom kunnen
organiseren?
Lotte: ‘Wat voor mij nu belangrijk is, zijn de Europese verkiezingen van 2019. Maastricht is een zeer
internationale stad met veel studenten uit het buitenland, dus het is zeker iets waar wij een belangrijke rol
in kunnen spelen en campagne over kunnen voeren. We gaan een brainstorm organiseren voor de
campagne, en we hebben ons al een beetje voorbereid op de Provinciale Statenverkiezingen.We gaan
onze leden ook vragen of ze geïnteresseerd zijn in een kandidatuur voor die verkiezingen.’

Wat voor activiteiten gaan jullie dit jaar nog organiseren?
Lotte: ‘We gaan nog borrels organiseren, en we hebben hier een campagnetraining gehad van Max
Tollenaar,de voorzitter van DWARS Limburg tijdens de eerste versie van de afdeling. Het lijkt mij ook
mooi om ooit nog eens een uitwisseling met DWARS Brabant te doen, gezellig met onze buren. We
willen ook meer borrels organiseren, evenals campagnetrainingen of debattrainingen. Dat is naar mijn
idee een belangrijke taak voor PJO’s.’

Zijn er tegenslagen voor DWARS Limburg geweest tot nu toe?
Lotte: ‘We worstelen nog wel een beetje met de opkomst tijdens activiteiten, dat kan beschreven kan
worden als een tegenslag. We hebben een activiteit moeten annuleren, wat aangeeft dat we daar zeker nog
aan moeten werken. We proberen nu ook nieuwe leden aan te trekken op de infomarkt bij de Universiteit
Maastricht, wat onze zichtbaarheid een beetje verhoogt. We zijn wel heel erg tevreden met de vaste
actieve groep mensen die we op dit moment hebben, dat vinden we heel prettig.’

Proberen jullie ook nog op andere manieren nieuwe leden aan te trekken?
Kasper: ‘Mij lijkt het belangrijk om internationale studenten beter te bereiken. Er zijn er ongetwijfeld veel
die het eens zijn met onze visie en ideeën, en het is een kwestie van hen goed bereiken en informeren over
DWARS en GroenLinks.’

”Borrels, campagnetrainingen en debattrainingen zijn een belangrijke taak voor PJO’s”

Wat onderscheidt DWARS Limburg van andere afdelingen, behalve de afstand?
Lotte: ‘Uiteraard de afstand ook, maar zeker ook dat we een zeer diverse afdeling zijn. We hebben veel
internationale leden – zelfs eentje in het bestuur. (kijkt naar Kasper)’

Kasper: ‘Ja, we hebben mij. Ik ga niet doen alsof ik veel weet van andere afdelingen, maar het lijkt mij
dat wij toch meer dan andere afdelingen mikken op de internationale gemeenschap, iets wat we
veelvuldig hebben geprobeerd dit jaar.’

Wat is jullie grootste ambitie in Limburg?
Lotte: ‘Ten eerste, om er voor te zorgen dat DWARS Limburg een afdeling wordt waar mensen kennis
kunnen maken met politiek op een makkelijke en toegankelijke manier, maar ook dat de afdeling gewoon
een leuke groep vrienden is. Politiek gezien denk ik dat campagnes het belangrijkst zijn. In Limburg
regeert het Old Boys Network nog teveel.’

Kasper: ‘Over dat Old Boys Network – Limburg is ook de wieg van de PVV en Geert Wilders en zijn
gebleekte haar. Ik vind dat we een sterke oppositie moeten vormen tegen de PVV.’

Maastricht is zoals besproken een zeer internationale stad, met meer dan 50% van de
universiteitsstudenten afkomstig uit het buitenland. Passen jullie je activiteiten hieraan aan en zo ja,
hoe?
Kasper: ‘We hebben veel Engelstalige activiteiten, aangezien veel van onze leden niet zo heel goed
Nederlands spreken.’

Lotte: ‘We vragen elke spreker die we uitnodigen of ze in het Engels willen praten. Sommigen van hen
spreken liever Nederlands, wat natuurlijk helemaal prima is, het merendeel van onze leden zijn nog steeds
Nederlands. We proberen wel zo veel mogelijk Engelstalige activiteiten te organiseren, om internationale
studenten aan te trekken.’

Hoe verzekeren jullie je zichtbaarheid in de regio?
Lotte: ‘Wat we hebben gedaan is het plaatsen van berichten in Faceboekgroepen voor studenten, en we
maken gebruik van het netwerk van GroenLinks Maastricht. En uiteraard organiseren we ook activiteiten
en voeren we campagne, daar wordt onze zichtbaarheid ook door vergroot.’

Ook actief worden bij DWARS Limburg? Neem een kijkje op dwars.nl/limburg!

Noot: tussen datum van interview en de publicatie is de AAV van DWARS Limburg geweest. Lotte is
doorgegaan als voorzitter, Kasper is gestopt om zich te kunnen richten op zijn studie.

_________________________________________________________________________________
English version
In the series Op de Afdeling (At the Department), OverDWARS travels through the country to
interview local department board members about their region and experiences. I traveled to Maastricht to
interview Lotte Meerhoff and Kasper Sukselainen, the chair and international officer of DWARS
Limburg.

DWARS Limburg is the newest department of DWARS. How do you like it so far?
Lotte: ‘Well, really good. It’s really nice, and it’s so good to see that we have members joining our
activities. Sometimes we have a low turnout during activities, but it’s good to see how many people like
that DWARS finally has a department in Limburg again.’

Kasper: ‘Yeah, I think it is an important purpose for DWARS to spread the green ideology and to be
visible in Limburg too.’

And why did you apply as a board member for DWARS Limburg? Could you give me an insight in the
process?
Kasper: ‘I have been active for green politics in Finland, and when I moved here, I naturally became
active here as well.’

Lotte: ‘I was already a member of the Brabant-department, so when I started my study here in Maastricht
I noticed that there was a need of a department in Limburg. At that time, members of DWARS in
Limburg were automatically member of DWARS Brabant. I felt the need for a special DWARS
Limburg-department, so I started the founding of it, and it seemed like a logical choice to me to become
board member too.’

DWARS Limburg has had a department before, right? That didn’t quite work out. How are you going
to make sure that that doesn’t happen this time?
Lotte: ‘I think it is really important to make sure that there is a continuity in the group of people who
engage with the department. So what we’re doing right now is trying to get people to become active, and
we’re asking them too if they might like to become a board member in the future to secure successors.’

Is DWARS Limburg also active outside of Maastricht?
Kasper: ‘We try to be. We had an activity planned in Heerlen, but we had to cancel it because of a lack of
interest. As we just set up the department here, we are starting in Maastricht, where is a demand for a
young Green movement. From here we start, and we’re going to spread it over other regions in Limburg
later.’

Lotte: ‘Yes, it would be really nice to organize activities all over Limburg in the future. Actually, in a
month we have one in Roermond, but it’s still hard to attract people since most of our members live in
Maastricht.’

How many members do you have, and how active are they?
Lotte: ‘At the moment, we have around 100 members. That’s quite a lot, but that’s also because since the
department already existed in the past, a lot of those members from back then have joined us now too.
People that become a member of GroenLinks and DWARS in the province automatically become a
member of our department, too. We have around 15 people that are consistently joining activities.’

Kasper: ‘That’s quite a good number, in my view.’

What’s going on in Limburg that DWARS Limburg could organize activities about?
Lotte: ‘Really important in my opinion are the European Elections in 2019. Since Maastricht is a very
international city with many international students, it’s really something that we can form a campaign
around. We are going to organize a brainstorm for the campaign, and we are already preparing for the
elections for the States-Provincial in March 2019; we are also going to ask members to become a
candidate for these elections.’

What kind of activities are going to be organized this year?
Lotte: ‘We are going to organize drinks, to get to know each other, and we had a campaign training by
Max Tollenaar, previous chairman of DWARS Limburg when it firstly started. We’d really like to do an
exchange with DWARS Brabant too, it’d be nice to organize something with our neighbours. We’d like to
organize more member evenings and more campaign or debate trainings, which is in my view one of the
main jobs of a political youth organisation.’

Have there been any setbacks for DWARS Limburg so far?
Lotte: ‘What we’re dealing with in the last few weeks is the turnout at activities. It’s something that could
be described as a setback. We’ve canceled an activity, and it’s certainly something we got to work on.
Although we are of course very happy with our permanent group of active members. We are trying to
attract new members to attend the intro market of the University of Maastricht, which is a good moment
to increase our visibility.’

That’s one method to attract new members, do you also try that in other ways?

Kasper: ‘I think it would be important to try to reach international students more effectively. There are
many international students who agree with our political views, it’s just a matter of reaching them and to
inform them that they could be active for DWARS and GroenLinks.’

‘Limburg is also the cradle of Geert Wilders and his bleached hair – we have to be an opposite force
against him’

What distinguishes DWARS Limburg from other departments, except for the kilometres?
Lotte: ‘Of course the kilometres too, but I think we are a very diverse department. We have many
international members, even one international board member.’ (looks at Kasper)

Kasper: ‘Yeah well, we have me. I’m not even gonna pretend like I know a lot about other departments,
but I feel they don’t aim that much as we do to reach an international community, and that’s something
we’ve tried to do this year.’

What is your biggest ambition in Limburg?
Lotte: ‘First of all, to make sure that DWARS Limburg becomes a department who makes it easy for
people to get acquainted with politics, but also that the department is just a nice group of friends. In terms
of the political I think that campaigns are the most important. In Limburg, the Old Boys Network reigns
way too much.’

Kasper: ‘Related to the Old Boys Network, Limburg also is the cradle of the PVV and Geert Wilders and
his bleached hair. I believe that we have an important role to be an opposite force to the PVV.’

Maastricht is of course a very international city, with more than 50% of the students coming from
abroad. How do you adjust your activities for international members?

Kasper: ‘We have a lot of English activities, because many of our members don’t speak Dutch that well.’

Lotte: ‘We ask every speaker we invite if they want to talk in English. Some of them prefer speaking Dutch, which is okay as well since the majority of our members is Dutch. We do try to organize English-
spoken activities as often as possible, to attract international students.’

How do you secure your visibility in the region?
Lotte: ‘We have posted messages in student groups on Facebook, and we make use of the network of
GroenLinks Maastricht. And we organize of course activities and campaign to increase our visibility.’

After this interview but before its publication, DWARS Limburg has elected a new board at their
assembly. Lotte continued as chairwoman, while Kasper stopped to focus on his study.

If you want to become active with DWARS Limburg, take a look at https://dwars.org/limburg and sign up!

lees ook

LVolg ons op facebook

L