Allemaal AAV’s

De afgelopen maand was ik bij de Algemene Afdeling Vergadering (AAV) van vier verschillende afdelingen van DWARS; bij die van Amsterdam, Rotterdam-Rijnmond, Leiden-Haaglanden en Utrecht. Het was erg interessant om te zien hoe verschillende afdelingen hun AAV vormgeven. Daarbij betrekken ze op verschillende manieren de leden die in de afdeling wonen bij het besturen.

door Willem van ’t Spijker

Amsterdam

De AAV van Amsterdam begon vrij normaal. De vergadering koos een dagvoorzitter, het aftredende bestuur verantwoordde zich en leden stelden veel vragen. De setting was interessant: de AAV was vormgegeven als een soort kringgesprek, waardoor iedereen op dezelfde manier aan het woord kon komen. Regelmatig werd er niet met handopsteken gewerkt, maar door de kring af te gaan, zodat iedereen een kans had om te spreken bij bijvoorbeeld de rondvraag. Het was erg interessant om te zien dat de afdelingsvergadering het beleidsplan van de afdeling mag amenderen en veranderen.

Het meest interessante onderdeel van de AAV kwam met het verkiezen van het nieuwe bestuur. Bij het voorstellen van de kandidaten voor het voorzitterschap van de afdeling, stond er een nieuwe kandidaat op. Niet alleen kandideerde ze zich pas op de AAV, maar ze werd ook daadwerkelijk verkozen! In eerste instantie was de stemming 8-8, maar na de tweede stemronde haalde ze een meerderheid. Er was in eerste instantie ook geen kandidaat voor penningmeester, wat sommige mensen op de AAV best nerveus maakte, maar uiteindelijk gaf de aftredend penningmeester aan nog wel in ieder geval een half jaar door te willen gaan als penningmeester, dus die crisis werd ook voorkomen.

Interessante onderdelen van de AAV voor andere afdelingen zijn dat het op een vaste locatie van de afdeling werd gehouden. Ook gaf de AAV heel erg het idee dat iedereen zijn zegje kon doen als iemand dat wilde door de groepssetting waarbij iedereen in een kring zat.

Rotterdam-Rijnmond

De AAV van Rotterdam-Rijnmond vond plaats in de woonkamer van de aftredende voorzitter. De setting was vergelijkbaar met die van Amsterdam. Ook hier zat de groep in een kring en de vergadering begon op vergelijkbare wijze. De vergadering stelde een dagvoorzitter en een notulist aan. Deze zaten tussen de rest van de aanwezige leden. Hierdoor was er geen verschil was tussen de verschillende leden en iedereen kwam aan het woord. Verder was dit de meest rustige van alle AAV’s: er waren kandidaten voor alle functies, er waren geen rare situaties met de verkiezingen en alle leden voelden zich gehoord. Er waren twee kandidaten voor het voorzitterschap, waarvan de uiteindelijke voorzitter met 9-7 verkozen werd. Het is wel interessant om te zien dat er op de AAV van Amsterdam en de AAV van Rotterdam precies evenveel stemgerechtigde DWARSers aanwezig waren.

De afdeling Rotterdam laat op de AAV zien dat een AAV niet extreem georganiseerd hoeft te zijn om ordelijk, maar ook gezellig te verlopen. Voor de AAV keken de aanwezigen de wedstrijd van het Nederlands elftal. Ondanks de setting in een soort kringgesprek, die suggereert dat er mogelijk moeilijk orde te houden valt, praatten mensen niet door elkaar en was het erg rustig. Een laatste noemenswaardig feit is dat er iemand tijdens de AAV op ‘Pingu send Noots’ stemde.

Leiden-Haaglanden

De volgende afdeling die ik heb bezocht is de afdeling Leiden-Haaglanden. Deze afdeling hield de AAV in een veel meer formele setting. Het vond plaats in een zaaltje met een presidium op een verhoging en een dagvoorzitter, notulist en een derde presidiumlid. Deze AAV blonk uit door het hoge aantal aanwezigen. Er waren tussen de dertig en de vijfendertig DWARSers bij elkaar in Den Haag. Deze AAV was formeler in de zin dat iedereen in rijen zat, op het podium gericht, in plaats van in een kring te zitten zoals bij Rotterdam-Rijnmond en bij Amsterdam het geval was. Aan de andere kant wist de afdeling de AAV wat informeler te houden door het gebruik van memes. Elk aftredend bestuurslid en elk kandidaat-bestuurslid had in ieder geval één eigen meme, maar meerdere kandidaten hadden er meer.

Deze AAV liet ook zien dat een gestructureerde AAV niet saai hoeft te zijn, met moties, een afdelings-HR en een poging van het landelijk bestuur om alcohol in de ban te doen bij de afdeling, die helaas mislukte…

Utrecht

En tot slot de afdeling Utrecht, die qua structuur een beetje in het midden tussen deze andere afdelingen lag. Bij de afdeling Utrecht waren ook een dertigtal leden aanwezig, en de locatie was een vaste locatie van de afdeling. De opstelling van de zaal was formeel, maar door de volle zaal was er een minder formele sfeer. Bij deze AAV waren er een paar opvallende dingen. Er was een motie voor het toevoegen van een extra bestuurslid en één voor het toevoegen van een afdelingsvicevoorzitter. Ook hier was het kiezen van een nieuw bestuur een van de meest interessante onderdelen van de avond.

Er was veel te bespreken bij het verkiezen van de voorzitter. Toen uiteindelijk de tijd kwam om een vicevoorzitter te verkiezen, waren er maar liefst vier(!) kandidaten. Hiermee komen we op het vreemdste moment van de avond. Bij een verkiezing met meerdere kandidaten schrijven de statuten voor dat er, als er in de eerste ronde geen meerderheid is behaald door een van de kandidaten, de twee kandidaten met de meeste stemmen een tweede ronde ingaan. In Utrecht was er een probleem. De kandidaat met de meeste stemmen had negen van de negentien stemmen, maar twee van de andere kandidaten hadden er allebei vijf. Dit betekende dat we een tweede ronde ingingen met drie kandidaten in plaats van twee, waarna er gelukkig wel een meerderheid voor één kandidaat was.

De AAV van Utrecht liet zien dat er mogelijkheden zijn om het gezellig te houden, ook in een formelere setting. Er waren leden van verschillende jaren DWARSers aanwezig. Dit werd misschien nog wel het best geïllustreerd doordat er vijf opeenvolgende penningmeesters aanwezig waren op de AAV.


De verschillende AAV’s hebben dus veel onderlinge verschillen, maar ook hebben ze allemaal gemeen dat, ondanks de setting, de verschillende afdelingen wel ruimte weten te vinden voor gezelligheid en dat elke afdeling een hele eigen identiteit heeft. Misschien is het na deze randstadronde tijd om ook andere afdelingen te gaan bezoeken ?

lees ook

LVolg ons op facebook

L