Wat je moet weten voor het congres

Aankomend weekend is het DWARS congres. De afgelopen week hebben we twee opiniestukken gepubliceerd. Deze artikelen reageren op elkaar en laten een discussie zien die momenteel speelt in de vereniging. Wat ons opviel was de reactie van een aantal leden: ‘Huh? Waar gaat dit over?’. Daarom hebben we een korte steekproef gedaan onder actieve leden. We stelden ze de vraag of ze ons konden vertellen wat er zich heeft afgespeeld binnen DWARS de afgelopen tijd en waar het komende congres over zal gaan. De meeste mensen waren op de hoogte dat de penningmeester was vertrokken. Sommigen hadden ook wat informatie opgepikt uit de eerder gepubliceerde opiniestukken van OverDWARS. Geen van de leden zei een volledig duidelijk beeld te hebben. Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de discussie. In dit artikel vertellen we daarom kort waarom het belangrijk is dat je de congresstukken voor het aankomende congres gaat lezen.

“Waarom is de penningmeester vertrokken?”

Door een probleem met de overdracht aan het nieuwe bestuur was er tijdelijk geen toegang tot de rekening van DWARS. Ook afdelingsbesturen kregen geen toegang tot een rekening. Verder waren er problemen met het boekhoudsysteem. Hierdoor konden declaraties en facturen niet worden uitbetaald en moesten leden lang wachten op hun geld. Deze declaraties zijn uiteindelijk betaald met de hulp van GroenLinks. Vanwege deze problemen is er uitstel gevraagd voor het inleveren van de begroting bij de Raad van Advies. Door onduidelijkheid binnen het bestuur over hoe lang dit uitstel was, is hier langer de tijd voor genomen. Verschillende leden beweren dat het anders is verlopen en dat er te weinig zou zijn gecommuniceerd tussen de organen.

Hierdoor kregen de Raad van Advies en de Kascommissie de stukken te laat en hebben ze deze niet goed kunnen bekijken voordat die is ingediend bij de subsidiegever. De notulenspin op Slack over deze constatering van de Raad van Advies was de eerste keer dat leden informatie kregen over de grootschalige problemen bij de financiële situatie. Slack is een online communicatieplatform waarop notulen worden gedeeld. Deze zijn op te vragen bij de secretaris. De Raad van Advies sprak in dit stuk van eilandjesvorming binnen het bestuur omdat de bestuursleden langs elkaar heen zouden werken. Aan de hand van deze problemen heeft het bestuur besloten het vertrouwen in de penningmeester op te zeggen, waarna hij vertrok.

“Wat gebeurde er toen de penningmeester vertrok?”

Na het vertrekken van de penningmeester is het bestuurslid scholing en activiteiten aangesteld als ad interim-penningmeester. Hieruit volgden echter een aantal problemen. Het zou namelijk niet aan het bestuur maar aan de Raad van Advies om een ad interim-penningmeester aan te stellen. Ook had een vacature voor deze positie minimaal twee weken open moeten staan. Daarom worden er vraagtekens gezet bij of de statuten en het huishoudelijk reglement correct gevolgd zijn. Hierdoor zou er onduidelijkheid zijn ontstaan tussen het bestuur, de Raad van Advies, de Kandidatencommissie en de Zoekcommissie over hoe dit opgelost moest worden.

Met de hulp van GroenLinks belooft het bestuur de financiële situatie voor het einde van het boekjaar weer op orde te hebben. De declaraties zijn inmiddels betaald. De afdelingen hebben nog geen rekening maar als het goed is, hebben ze dat binnenkort wel. De aangenomen administratief medewerker gaat ook helpen bij het op orde krijgen van de financiën. Ook zijn er afspraken gemaakt dat de secretaris en de voorzitter nauwer betrokken worden bij de financiële situatie en gaat de vicevoorzitter meer bij staan bij interne bestuursaangelegenheden en de financiën.

“Waar gaat de discussie nu over?”

Er is nog veel onvrede onder de leden over de beschreven situatie. Velen vragen zich af waarom er niet eerder is gecommuniceerd naar de leden over wat er aan de hand is. Verschillende leden zouden  hierover al veel eerder aan de bel hebben getrokken. Ook zijn er vragen over wanneer en op welke manier verschillende organen op de hoogte waren van de problemen. Daarom zijn er voor het congres veel eerste termijnvragen ingezonden. Veel van deze vragen zijn gesteld om duidelijkheid te krijgen over wat er precies is gebeurd. De antwoorden op deze vragen worden zo snel mogelijk gepubliceerd.

Aan de hand hiervan is er onder andere een motie van treurnis naar het bestuur en een motie van afkeuring naar de voorzitter opgesteld. Deze zijn nog niet ingediend en zijn daarom nog niet terug te lezen in de stukken hieronder. Toch vinden we het belangrijk dit te noemen omdat deze moties genoemd zijn in de eerder gepubliceerde opiniestukken.  De motie van afkeuring is een motie die in de Tweede Kamer gebruikt wordt tegen het gevoerde beleid van een persoon. De motie van treurnis is een lichtere versie daarvan. Het doel van de indieners is om het bestuur verantwoordelijk te houden, zodat ze met vertrouwen verder kunnen gaan. Ze benadrukken dat het aftreden van bestuursleden niet hun bedoeling is. Sommige mensen vinden deze motie en de kritiek te ver gaan. Ze roepen juist op tot een lievere manier van omgaan met anderen en vinden het constructiever om komend congres te kijken naar hoe we uit deze situatie kunnen komen. Andere mensen vinden juist weer dat deze kritische houding bijdraagt aan een constructief gesprek. De afgelopen twee opiniestukken gingen over deze discussie en deze zal dit congres ongetwijfeld verder gaan.

Er is veel gebeurd in de aanloop van het congres. Dit stuk geeft slechts een korte weergave hiervan, gebaseerd op al eerder gepubliceerde stukken. Het is belangrijk dat alle leden mee kunnen doen op het congres en de discussie kunnen volgen. Daarom staan hieronder de linkjes naar de congresstukken die je kan lezen. We moedigen alle leden aan zich in te lezen voor het komende congres.


Hier kun je de congresstukken vinden.
Hier vind je het huishoudelijk reglement.
Hier kun je de vragen voor de eerste termijn vinden
De twee opiniestukken zijn hieronder gelinkt.
Notulenspins zijn te vinden op slack of op te vragen bij de secretaris.

lees ook

LVolg ons op facebook

L