Immigratie & Integratie

In een gewelddadige wereld zoeken veel mensen een veilige haven. DWARS ziet hierin voor Nederland een belangrijke verantwoordelijkheid. Hoewel de instroom van asielzoekers ons voor een uitdaging stelt, kan Nederland deze aan, zolang we maar onze schouders eronder zetten. We willen ons inzetten voor de veiligheid van vluchtelingen door het bieden van veilige vluchtmogelijkheden en het invoeren van een eerlijke Europese verdeelsleutel. Zo bewijzen we als samenleving dat ons geloof in mensenrechten en internationale solidariteit niet alleen maar mooie praatjes zijn. DWARS is niet naïef over de noodzaak om nieuwkomers actief te integreren in onze samenleving, maar is ervan overtuigd dat migratie een waardevolle culturele veelkleurigheid kan opleveren.

Nederland heeft een multiculturele samenleving. DWARS is daar trots op! Een diverse samenleving betekent een levendige samenleving. Veel verschillende culturen die in harmonie samenleven: dat is ons ideaalbeeld. Door toenemend rechtspopulisme en neoliberaal afbraakbeleid staan groepen in de samenleving helaas steeds meer tegenover elkaar. DWARS zet zich in voor een solidaire en diverse samenleving.

Asielprocedures moeten zo snel mogelijk worden afgerond. Dat is voor het welzijn van asielzoekers veruit het beste. Mensen die hun land van herkomst zijn ontvlucht, zijn vaak op zoek naar duidelijkheid. Langdradige asielprocedures brengt ze juist alleen maar onzekerheid. Dit moet voorkomen worden. Als er na 3 jaar nog definitieve uitspraak is gedaan, krijgt de asielzoeker direct een permanente verblijfsvergunning toegewezen. Voor alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMA’s) wordt deze termijn beperkt tot twee jaar.

Het is onmenselijk om kinderen die in Nederland zijn opgegroeid het land uit te zetten. DWARS wil daarom dat het Kinderpardon wordt heringevoerd. Kinderen van buitenlandse komaf worden niet uitgezet, maar worden juist geholpen hun toekomst hier op te bouwen. In de toekomst moet gaan gelden dat kinderen na een legaal verblijf van vijf jaar een verblijfsvergunning krijgen.

Mensen die eenmaal de Nederlandse nationaliteit hebben gekregen mag deze niet meer worden afgenomen door de Nederlandse staat. Daarnaast wil DWARS dat de overheid meerdere nationaliteiten naast de Nederlandse weer gaat erkennen. Mensen die via gezinshereniging in Nederland zijn komen wonen, hebben ook recht op de Nederlandse nationaliteit. De hoogte van het inkomen mag niet langer een rol spelen bij gezinshereniging.

Een goede inburgeringscursus is de sleutel tot een geslaagde integratie van mensen die nieuw in Nederland komen wonen. Voor een succesvolle inburgering zijn taal- en cultuurcursussen noodzaak. DWARS vindt dat deze cursussen tot op drie examenpogingen vergoed moeten worden. Volgens ons is de gemeente de lokale expert die mensen goed kan helpen inburgeren. Daarom willen wij de functie van de gemeente hierbij vergroten. Zij krijgt een faciliterende en stimulerende rol toebedeeld en zal na afronding van de cursus gepaste nazorg bieden, bijvoorbeeld bij het vinden van een baan.

Werk is namelijk hét middel bij uitstek om nieuwe Nederlanders snel te laten participeren in onze samenleving. Ook asielzoekers willen dolgraag werken in Nederland, maar de huidige wetgeving maakt hen dat praktisch onmogelijk. DWARS vindt oneerlijk en dom. Via werk kunnen ze op eigen benen staan en kunnen ze zich ontwikkelen, wat de Nederlandse samenleving als geheel ten goede komt. Wij willen dan ook de arbeidsmogelijkheden van asielzoekers uitbreiden van maximaal 24 weken per jaar naar fulltime.