Democratie & Openbaar bestuur

Democratie is essentieel voor een maatschappij in balans. Elke burger moet haar invloed kunnen laten gelden en zo goed mogelijk vertegenwoordigd worden door de overheid. Blanco stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen wordt wat DWARS betreft niet langer puur symbolisch. Zetels die toebehoren aan de blanco stemmen zullen voortaan leeg blijven, om ook die stemmers recht te doen. Om de volksvertegenwoordiging tegelijkertijd van meer mogelijkheden tot een goede representatie van de mensen in Nederland te verzekeren, wordt de Tweede Kamer uitgebreid naar 200 zetels. Ten slotte vindt DWARS dat in een moderne samenleving onze populaire, maar helaas ondemocratische, monarchie puur ceremonieel moet zijn. Op termijn zal het koningshuis worden afgeschaft.

DWARS wil naar een planeet waarin iedereen Wereldburger is en nationaliteiten overbodig zijn. Echter, tot die tijd heeft iedereen recht op een nationaliteit. Zonder nationaliteit zijn andere rechten die buitengewoon belangrijk zijn niet bereikbaar. DWARS wil daarom dat statelozen zoveel mogelijk tegemoet worden gekomen. Zij moeten de mogelijkheid hebben om de nationaliteit van hun ouders of van het land waar ze op dat moment in verblijven te krijgen. Ook moet er streng op worden toegezien dat mensen, die maar één nationaliteit hebben, niet zomaar hiervan kunnen worden ontdaan.

De vrijheid van meningsuiting neemt een belangrijke plaats in bij de vrijheid van het individu. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om een mondige burger te zijn, zodat er een uitgebalanceerd geheel aan meningen ontstaat. Daarbij moet uiteraard rekening gehouden worden met de medemens maar zolang er geen sprake is van discriminatie moet het mogelijk zijn en blijven om meningen uit te wisselen. Een verbod op godslastering past hier niet bij. DWARS pleit daarom voor het afschaffen van dit verbod.