Vacatures afdelingsbestuur 2021-2022

Vacatures DWARS Rotterdam-Rijnmond

Per juli 2021 is DWARS Rotterdam-Rijnmond op zoek naar nieuwe bestuursleden! Het gaat om de functies van voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester, politiek secretaris, bestuurslid campagne & communicatie en een algemeen bestuurslid. Het bestuur van DWARS Rotterdam-Rijnmond houdt zich bezig met de dagelijkse gang van zaken van de afdeling en zorgt ervoor dat de afdeling draaiende wordt gehouden. Hierbij kun je denken aan het houden van vergaderingen, het organiseren van acties en activiteiten, contact met de leden, financiële zaken en het onderhouden van contacten met externe partijen. Hieronder zullen de verschillende functies specifieker worden uitgelegd. De functiebeschrijvingen die hierbij worden geven zijn zoals deze nu zijn verdeeld, hier kan altijd in geschoven worden.

Lijkt het jou leuk om als bestuurslid van deze gezellige, actieve afdeling aan de slag te gaan? Stuur dan een mailtje naar rotterdam@dwars.org met een korte motivatie en de functie waarvoor jij solliciteert. Het afdelingscongres waarbij het nieuwe bestuur zal worden gekozen, zal plaatsvinden op dinsdag 15 juni. Wij willen je vragen je motivatie uiterlijk 16 mei op te sturen. Als je vragen hebt of als er nog dingen onduidelijk zijn kan je altijd contact opnemen met het bestuur!

Wij vinden diversiteit en inclusie erg belangrijk, daarom hebben wij onszelf als doel gesteld om meer diversiteit in de organisatie te brengen. Vooral mensen uit gemarginaliseerde groepen nodigen wij uit om te solliciteren.

 

Functieomschrijvingen

Voorzitter (ca. 10 uur per week)

Als voorzitter ben je het eerste aanspreekpunt van de afdeling en daarnaast ook eindverantwoordelijke. Je zorgt ervoor dat de afdeling draaiende wordt gehouden en iedereen zijn of haar taken vervult. Als voorzitter is het belangrijk dat je de afdeling kent en deze vooruit wilt helpen. Je bent flexibel, analytisch (kan het overzicht bewaren), goed in communiceren en je neemt, wanneer nodig, de leiding.

Binnen de functie van voorzitter zul je je met verschillende taken bezighouden:
Vergaderingen
Als voorzitter leid je de vergaderingen met de leden, bereid je de agenda voor deze vergaderingen voor en nodig je de leden uit. Ook leid je en bereid je de bestuursvergaderingen voor.
– Contact DWARS landelijk
Als voorzitter ben je het eerste aanspreekpunt voor de bestuurs- en commissieleden van DWARS landelijk. Je onderhoud contact met je afdelingsbuddy, bestuursleden van andere afdelingen en je neemt deel aan de voorzittersoverleggen die door het landelijk bestuur worden georganiseerd. Aan het begin van een nieuwe bestuursperiode stel je ook samen met je bestuursleden een beleidsplan voor jouw afdeling op en communiceert deze naar landelijk.
– Contact externe partijen
Binnen de functie van voorzitter ben je de eerste contactpersoon voor externe partijen. Het gaat hierbij om contacten met andere politieke jongerenorganisaties in Rotterdam, de fractie en het bestuur van GroenLinks Rotterdam, de pers, overige partijen en organisaties, en SPJO (Stichting Samenwerkende Politieke Jongeren Organisaties). Als voorzitter ben je wekelijks bij de fractievergaderingen van GroenLinks Rotterdam. Contact met andere politieke jongerenorganisaties vindt meestal plaats voor het organiseren van gezamenlijke activiteiten, debatten of het opmaken van persberichten.
– Maand van de Vergroening en Eurekaweek
Als voorzitter houd jij je, samen met de andere bestuursleden, bezig met het opzetten en bedenken van activiteiten voor de Maand van de Vergroening in september. Je leidt hiervoor vergaderingen, verdeelt de taken en zet ook zelf activiteiten op. Voor de Eurekaweek onderhoud je het contact met de organisatie vanuit SPJO en de Erasmus Universiteit en zorg je ervoor dat onze kraam op de informatiemarkt voorzien is van vrijwilligers en promotiemateriaal
– Coördineren acties en activiteiten
Je let er als voorzitter op dat acties en activiteiten goed worden georganiseerd. Je ondersteunt nieuwe initiatieven en je helpt waar nodig. Je bent hierin vooral een procesbewaker. Daarnaast organiseer je ook soms zelf activiteiten.
– Overige taken
Als voorzitter houd je de voorzittersmail bij en beantwoord deze. Daarnaast is het belangrijk om als voorzitter ervoor de zorgen dat er een juiste taakverdeling heerst onder de bestuursleden en deze ook goed worden uitgevoerd. Verder kunnen (bestuurs)leden altijd bij jou terecht met vragen of problemen waar zij binnen de afdeling tegenaan lopen.

 

Vicevoorzitter (ca. 6 uur per week)

Samen met de voorzitter leidt de vicevoorzitter de afdeling, blijft op de hoogte van de actualiteiten in het Rotterdamse publieke debat, en houdt de gang van zaken binnen de afdeling in de gaten. De vicevoorzitter is te allen tijde scherp omdat hij/zij/hen de voorzitter vervangt bij afwezigheid! Ook ondersteunt de vicevoorzitter de voorzitter en daarom krijgen zij de ruimte om samen afspraken te maken over een onderlinge taakverdeling.

– Invallen als voorzitter
Bij afwezigheid van de voorzitter valt de vicevoorzitter in als voorzitter. Denk aan urgente problemen oplossen binnen de afdeling; het leiden van een vergadering; een toespraak houden; acte de presénce geven; of het fractieoverleg van GroenLinks bijwonen. Ook kan het zo zijn dat er in overleg taken gedelegeerd worden aan de vicevoorzitter.
– Coördineren acties en activiteiten
Je let er als voorzitter op dat acties en activiteiten goed worden georganiseerd. Je ondersteunt nieuwe initiatieven en je helpt waar nodig. Je bent hierin vooral een procesbewaker.
– Maand van de Vergroening en Eurekaweek
Als vicevoorzitter houd jij je, samen met de andere bestuursleden, bezig met het opzetten en bedenken van activiteiten voor de Maand van de Vergroening in september. Je leidt hiervoor vergaderingen, verdeelt de taken en zet ook zelf activiteiten op. Voor de Eurekaweek onderhoud je het contact met de organisatie vanuit SPJO en de Erasmus Universiteit en zorg je ervoor dat onze kraam op de informatiemarkt voorzien is van vrijwilligers en promotiemateriaal.
– Overige taken
Als vicevoorzitter houd je de afdelingsmail bij en beantwoordt deze. Daarnaast is het belangrijk om als vicevoorzitter ervoor de zorgen dat er een juiste taakverdeling heerst onder de bestuursleden en deze ook goed worden uitgevoerd. Verder kunnen (bestuurs-)leden altijd bij jou terecht met vragen of problemen waar zij binnen de afdeling tegenaan lopen. Ook organiseert de vice-voorzitter net als andere bestuursleden activiteiten voor de leden.

 

Secretaris (ca. 6 uur per week)

Als secretaris houd jij je vooral bezig met interne communicatie binnen de afdeling. Je bent degene die als eerste contact heeft met nieuwe leden en je vervult een belangrijke taak tijdens de vergaderingen. Het is als secretaris belangrijk dat je goed overzicht kunt bewaren en duidelijk kunt communiceren.

– Nieuwe leden
Als secretaris houd jij je bezig met de nieuwe leden die onze afdeling krijgt. Je verwelkomt nieuwe leden met een e-mail en nodigt hen uit voor onze komende activiteiten. Daarnaast informeer je nieuwe leden over de mogelijkheid lid te worden van onze mail- en WhatsAppgroep. Tevens is er de mogelijkheid eens in de zoveel tijd nieuwe ledenborrels – of activiteiten op te zetten.
– Notuleren
Je bent verantwoordelijk voor het notuleren tijdens leden- en bestuursvergadering. Je zorgt ervoor dat de notulen duidelijk en overzichtelijk worden opgesteld, vermeld hierin nieuwe data en zorgt er vervolgens voor dat deze onder de leden worden verspreid.
– E-mail
Als secretaris van de afdeling ben je in het bezit van een eigen e-mailadres. Dit is het e-mailadres waarop je onder anderen nieuwe ledenlijsten ontvangt en dat je gebruikt voor jouw communicatie als secretaris.

 

Penningmeester (ca. 6 uur per week)

Als penningmeester houd jij je vooral bezig met de financiële zaken van de afdeling. Je maakt een begroting, beheert de boekhouding, doet declaraties, regelt betalingen en beheert de afdelingsrekening. Tevens ben je in het bezit van onze bankpas (die alleen jij mag gebruiken). Binnen jouw taak als penningmeester heb je contact met en verantwoord jij je bij de penningmeester van DWARS landelijk. Daarnaast werk je samen met onze kascommissie (waarvan jijzelf ook lid bent) die jou mag controleren en die tweejaarlijks (tijdens de AAV’s) met jou het financiële beleid doorneemt met de afdeling. Als penningmeester is het belangrijk dat je geordend en secuur te werk kunt gaan.

– Financiële taken
Zie bovenstaande beschrijving.
– E-mail
Net als de secretaris is ook de penningmeester in het bezit van een eigen e-mailadres. Deze houd je bij en gebruik voor DWARS-gerelateerde communicatie.
– Overige taken
Het takenpakket van een penningmeester lijkt klein maar naast de financiële taken die jij hebt, is er voldoende ruimte om taken op te pakken als het organiseren van grote evenementen.

 

Politiek Secretaris (ca. 6 uur per week)

Als bestuurslid Politieke Zaken houd jij je vooral bezig met politiek impact maken in Rotterdam. Voor deze functie is het belangrijk om in het bezit te zijn van interesse in de Rotterdamse gemeentepolitiek, communicatieve vaardigheden en een hart voor actie!

– Bijwonen fractieoverleg GroenLinks Rotterdam
Het bestuurslid Politieke Zaken houdt zich bezig met de politieke lijn van DWARS Rotterdam-Rijnmond. Dit houdt in dat je de politieke actualiteiten volgt en afwisselt met de voorzitter om het fractieoverleg bij te wonen. Het is mogelijk om mee te lezen met stukken en input te leveren en je hard te maken voor onze DWARSe standpunten.
– Politieke impact maken
In deze functie krijg je de ruimte om (met andere bestuursleden/leden) opiniestukken te schrijven en het gezicht te zijn van de standpunten van DWARS Rotterdam-Rijnmond. Ook kun je denken aan het organiseren van een demonstratie of actie binnen onze regio!

 

Bestuurslid Campagne & Communicatie (ca. 6 uur per week)

Als bestuurslid Sociale Media zorg jij dat onze sociale media kanalen er tip en top uit zien!

– Sociale media
In deze functie onderhoudt je de sociale media kanalen van de afdeling. Denk hierbij aan het promoten van plannen, acties en activiteiten. Je zorgt ervoor dat deze op tijd online komen te staan en je deelt foto’s/video’s ter promotie na afloop van een activiteit.
– Communicatie
De belangrijkste taak van het bestuurslid campagne & communicatie is de communicatie naar buiten uit. Zo zorg je ervoor dat de sociale mediakanalen bij worden gehouden, de website wordt gevuld en onderhouden en help je de secretaris bij het versturen van de nieuwsbrief. In deze rol ondersteun je tevens de campagne ten tijden van de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 op het gebied van communicatie.
– Campagne
Het bestuurslid campagne & communicatie houdt zich tenslotte bezig met de campagne voor GroenLinks. Dit bestuursjaar zal voornamelijk focussen op de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

 

Algemeen bestuurslid (ca. 6 uur per week)

Als algemeen bestuurslid houd jij je vooral bezig met het organiseren van activiteiten (alleen of met je mede (bestuurs)leden). Als algemeen bestuurslid is het belangrijk om in het bezit te zijn van organisatorisch talent en communicatieve vaardigheden.

– Organiseren activiteiten
Als algemeen bestuurslid houd jij je bezig met het bedenken en opzetten van activiteiten. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om discussieavonden of thema-avonden waarvoor je bijvoorbeeld sprekers uitnodigt of samenwerkt met andere politieke jongerenorganisaties, of het organiseren van een borrel.
– Overige taken
Overige taken die jij als algemeen bestuurslid op je kunt nemen zijn bijvoorbeeld het bijhouden van de sociale media en nieuwsbrief, het bijwonen van de fractievergaderingen van GroenLinks Rotterdam en het mede-organiseren van onze Maand van Vergroening.

 

Overige taken alle bestuursleden

Alle bestuursleden houden zich bezig met de volgende taken:
• Organiseren activiteiten
• Acties opzetten en coördineren
• Campagnevoeren
• Aanwezig zijn bij de activiteiten die het bestuur organiseert
• Aanwezig zijn bij de leden- en bestuursvergaderingen
• Elkaar ondersteunen in taken

Het verdelen van verschillende taken, bijvoorbeeld het bijwonen van de fractie-overleggen van GroenLinks, het toezicht op de commissies, of het organiseren van een afdelingsweekend worden in overleg gedaan.